ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Bản Quy chế này được soạn thảo dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam.

Khách hàng khi sử dụng Website ZaloPay được coi như đã đồng ý tuân thủ quy định pháp luật, nội dung Quy chế, thỏa thuận sử dụng và các quy định khác của Website ZaloPay.

Website ZaloPay chỉ chịu trách nhiệm cam kết bảo mật thông tin thành viên và kiểm duyệt thông tin. Việc kiểm duyệt được thực hiện theo cơ chế nêu tại Chính sách bán hàng - Điều II Đối với người bán. Các trường hợp sau đây Thành viên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình, cụ thể:


Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: zalopay.vn

Địa chỉ truy cập dành cho người bán: https://mc.zalopay.vn

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Định nghĩa

Website ZaloPay là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Cụ thể là dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (Gọi tắt là “ Website ZaloPay”).

Khách hàng (người mua): là các cá nhân có nhu cầu mua các hàng hóa, dịch vụ của Người bán được đăng tải, hiện thị trên website ZaloPay

Người bán là các thương nhân, tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác với Zion và sử dụng Website ZaloPay để phục vụ hoạt động bán hàng hóa hoặc/và cung ứng dịch vụ của mình.

Thành viên: là người sử dụng Website ZaloPay để tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng và sử dụng dịch vụ. Theo đó, Thành viên bao gồm Người bán và Khách hàng.

Phân loại thành viên trên website Zalopay

Thành viên Website ZaloPay gồm Người bán và Khách hàng (Người mua).

Thành viên tham gia giao dịch trên Website ZaloPay phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau:

III. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE ZALOPAY

1. Quyền và trách nhiệm của Zion

a. Quyền của Zion:

Đối với dịch vụ Thương mại điện tử

Được quyền yêu cầu thành viên cung cấp thông tin cá nhân cần thiết khi đăng ký và sử dụng;

Yêu cầu thành viên sửa đổi, bổ sung hoăc gỡ thông tin sai sự thật, không chı́nh xác hoặc/ và vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục. Nếu thành viên không thưc hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin trên thı̀ Zion có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vu;

Tiến hành xây dựng các chı́nh sách dich vu ̣áp dụng cho từng đối tượng phù hợp với các chính sách được công bố trên Website ZaloPay tại từng thời điểm theo quyết định của Zion

Có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay lập tức quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên ngay khi có thể trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website ZaloPay;

Xem xét chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền của thành viên nếu 03 tháng liên tiếp mà doanh số bình quân mỗi tháng của Người bán thấp hơn 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng) và người bán không khắc phục được tình trạng này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi Zion gửi yêu cầu. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Ứng dụng ZaloPay.

Chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên thấy rằng thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho ZaloPay trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Zion toàn quyền sở hữu bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website ZaloPay theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả các biểu tượng, nội dung, hình ảnh,… kể cả theo các ngôn ngữ Việt Nam hay nước ngoài đều thuộc quyền sở hữu của Zion. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Zion giữ quyền được thay đổi bảng, biểu phí dịch vụ và phương thức thanh toán do Zion tự phát triển và cung cấp trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của, Zion bằng cách gửi thông báo cho thành viên trước 07 ngày làm việc tính đến thời điểm áp dụng thay đổi.

Nhận Phí dịch vụ Sàn từ Khách hàng và Người bán theo quy định tại Chính sách Phí được công bố trên Website hoặc/và Hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa các Bên.

Các quyền khác được quy định tại Quy chế, Thoả thuận sử dụng, Hợp đồng và các văn bản khác được Zion công bố trên Website.

Đối với dịch vụ trung gian thanh toán do Zion cung ứng

Khách hàng sử dụng Dịch vụ trung gian ZaloPay (dịch vụ Trung gian thanh toán của Zion được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước). Zion có các quyền theo quy định tại Thỏa thuận sử dụng ZaloPay công bố trên Website.

b. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Zion:

Đối với dịch vụ Thương mại điện tử

Đăng ký thiết lập Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên Website.

Xây dựng và công bố công khai trên Website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT;

Xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên Website ZaloPay theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 10 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ - CP; Khoản 3 và 4 điều 4 Thông tư 47/2014/TT - BCT.

Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động để phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên;

Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của ứng dụng trong điều kiện và phạm vi cho phép;

Triển khai và hợp tác với các Người bán trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng;

Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên ngay từ ngày đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thành viên. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và quy chế trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT. Loại bỏ khỏi Website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.


Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình xử lý khiếu nại được quy định tại Chính sách Bán Hàng.

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Zion sẽ làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa khách hàng và người bán. Zion sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng, Zion sẽ yêu cầu Người bán phải giải trình. Tùy theo mức độ sai phạm Zion sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu Người bán đền bù cho khách hàng hoặc khóa gian hàng của Người bán.

Duy trì hoạt động bình thường của Ứng dụng và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát và các sự cố không do lỗi của Zion thì Zion không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Zion công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên ZaloPay. Khi khách hàng trên ZaloPay phát sinh mâu thuẫn với Người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Zion sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về Người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Làm rõ trách nhiệm của người bán nước ngoài trên Website ZaloPay (nếu có) để giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo, phối hợp nghĩa vụ thuế của người bán nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Phân định rõ trách nhiệm giữa các người bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của Website ZaloPay trong trường hợp một giao dịch có nhiều hơn 02 bên tham gia.

Đối với dịch vụ trung gian thanh toán do Zion cung ứng

Khách hàng sử dụng dịch vụ Trung gian thanh toán ZaloPay (dịch vụ Trung gian thanh toán của Zion được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước). Zion có các nghĩa vụ theo quy định tại, Thỏa thuận sử dụng ZaloPay được công bố trên Website.

Bên Bán hàng chấp nhận dịch vụ Trung gian thanh toán ZaloPay (dịch vụ Trung gian thanh toán của Zion được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước). Zion có trách nhiệm trong vai trò đơn vị cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán tại Thỏa thuận sử dụng ZaloPay được công bố trên Website.

2. Quyền và Trách nhiệm của Người bán

a. Quyền của Người bán:

Khi đăng ký trở thành Người bán và được chấp thuận, Người bán sẽ được mở gian hàng và tiền hành hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên Website ZaloPay.

Được cấp một tài khoản để sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Website ZaloPay thông qua website quản lý.

Được nhân viên của Zion hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa/ dịch vụ và giải quyết các trường hợp khác trên Website ZaloPay.

Được yêu cầu phối hợp với Bên B xử lý những sai sót, vi phạm xảy ra trong quá trình phối hợp giữa hai Bên.

Có quyền đóng góp ý kiến cho Website ZaloPay trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Zion.

Được quyền gửi phản ánh cho Zion bằng email hoặc hotline hoặc gửi thông qua địa chỉ ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

Có quyền yêu cầu được hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung sản phẩm trên ZaloPay.

Các quyền khác trong vai trò là Đơn vị chấp nhận thanh toán bằng ZaloPay được quy định tại Thoả thuận sử dụng ZaloPay , Hợp đồng và các văn bản khác được Zion công bố trên Website.

b. Trách nhiệm của Người bán:

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin và cho phép Zion công bố các thông tin bao gồm:


Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Người bán và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với khách hàng và Zion trên Website ZaloPay.

Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, điều kiện giao dịch chung, chính sách vận chuyển, giao nhận và phương thức thanh toán theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Website ZaloPay. Người bán phải công bố thông tin về hàng hóa bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.

Thực hiện các quy định về giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến nêu tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 và Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021.

Đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp Website ZaloPay.

Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng nếu khách hàng hoặc Zion chứng minh được lỗi thuộc về Người bán.

Chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người mua (nếu có).

Tích cực phối hợp, cung cấp các tài liệu liên quan đến tranh chấp (nếu có).

Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tài khoản của mình. Người bán có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Zion về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tài khoản của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Cam kết, đồng ý không sử dụng ZaloPay vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của ZaloPay hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người bán phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Zion cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào.

Không được hành động gây mất uy tín cho Zion dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Người bán hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Zion và ZaloPay.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.


Các nghĩa vụ khác trong vai trò là Đơn vị chấp nhận thanh toán của ZaloPay được quy định tại Thoả thuận sử dụng ZaloPay, Điều khoản cấp phép sử dụng ZaloPay, Chính sách bảo vệ Quyền riêng tư, Hướng dẫn giao dịch an toàn dịch vụ Trung gian thanh toán, Hợp đồng và các văn bản khác được Zion công bố trên Website.

3. Quyền và Trách nhiệm của Khách hàng

a. Quyền của khách hàng:

Được sử dụng các dịch vụ/ tiện ích, mua hàng hóa/ dịch vụ được cung cấp từ Người bán trên Website ZaloPay.

Được đảm bảo các quyền lợi, cam kết đi kèm với hàng hóa/ dịch vụ.

Được yêu cầu Zion cung cấp chi tiết thông tin của Người bán nhằm phục vụ mục đích tra soát, khiếu nại, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Có quyền yêu cầu được hỗ trợ, giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung sản phẩm trên Website ZaloPay.

Được yêu cầu khóa, phong tỏa tài khoản trên Website ZaloPay của mình khi cần thiết;

Các quyền khác được quy định tại Thoả thuận sử dụng dịch vụ Trung gian thanh toán ZaloPay tại các mục đăng ký, thiết lập, quản lý tài khoản, sử dụng ZaloPay để thanh toán, quy định bồi hoàn, xử lý tra soát, khiếu nại và các văn bản khác được Zion công bố trên Website.

b. Trách nhiệm của khách hàng:

Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Website ZaloPay. Theo đó, Khách hàng tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tài khoản của mình. Khách hàng sẽ thông báo kịp thời cho Zion về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tài khoản của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Cam kết những thông tin cung cấp cho Zion là đầy đủ, chính xác và hợp pháp. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, người bán và Zion trong trường hợp vi phạm quy định này.

Không được sử dụng dịch vụ của Website ZaloPay vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, Website ZaloPay. Khách hàng nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thanh toán tiền hàng, và thực hiện các dịch vụ theo đúng thỏa thuận, và quy định của pháp luật hiện hành.

Các nghĩa vụ khác được quy định tại Thoả thuận dịch vụ Trung gian thanh toán ZaloPay tại các mục đăng ký, thiết lập, quản lý tài khoản, sử dụng ZaloPay để thanh toán, quy định bồi hoàn, xử lý tra soát, khiếu nại và Điều khoản cấp phép sử dụng ZaloPay, Chính sách bảo vệ Quyền riêng tư, Hướng dẫn giao dịch an toàn dịch vụ Trung gian thanh toán, các văn bản khác được Zion công bố trên Website.

IV. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website ZaloPay sẽ được các bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không tự giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì vụ việc này sẽ được các bên liên quan yêu cầu cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng. Zion có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy chế của Website ZaloPay có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này khi tham gia giao dịch trên Website ZaloPay.

Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của ZaloPay thì Zion sẽ thông báo trên Website ZaloPay trước 05 ngày trước khi áp dụng thay đổi. Sau 5 ngày thông báo, Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc các thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

V. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và Người Bán hàng khi sử dụng Website ZaloPay để giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận, tự nguyện tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên xin vui lòng liên hệ với Zion theo thông tin dưới đây để được giải đáp: