QUY ĐỊNH DỊCH VỤ

Điều khoản cấp phép sử dụng ứng dụng ZaloPay

Bản cập nhật ngày 15/10/2017
Thỏa thuận này có giá trị áp dụng giữa bạn và ZION có giá trị áp dụng cho:

Ứng dụng thanh toán ZaloPay
Bản cập nhật (bao gồm, nhưng không giới hạn bản vá lỗi, bản dán, cập nhật, nâng cấp, cải tiến, phiên bản mới và bản kế thừa của phần mềm này, gọi chung là “bản cập nhật”),
Các phần bổ sung,
Các dịch vụ trên nền Internet, và
Các dịch vụ hỗ trợ

Nếu không có các quy định riêng đối với các phần trên, Quy định này sẽ được áp dụng. Bằng việc cài đặt, sử dụng ứng dụng ZaloPay trên di động (sau đây gọi chung là “Ứng dụng”), bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản cấp phép này. Việc sử dụng các tính năng và Ứng dụng ZaloPay được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng ZaloPay được đăng tải trên https://zalopay.vn;

Cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng

Để cài đặt ứng dụng, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn của ZION tại mục FAQ đăng tải công khai trên https://zalopay.vn/;

Để gỡ bỏ ứng dụng, bạn vui lòng sử dụng tính năng quản lý ứng dụng trên thiết bị cài đặt hoặc các chức năng tương đương trên thiết bị của bạn.

Các dịch vụ của ZaloPay và cấp phép sử dụng

ZION cung cấp các dịch vụ thanh toán cùng với ứng dụng này tuỳ theo điểu kiện cụ thể các tính năng sẽ được thể hiện trên ứng dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ của ZION với ứng dụng

ZION sở hữu hoặc được cấp quyền đối với tất cả các quyền, nhãn hiệu và lợi ích trong và có liên quan đến Ứng dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu hoặc các quy định pháp luật cạnh tranh và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả việc triển khai ứng dụng, gia hạn, mở rộng hay phục hồi Ứng dụng;

Các đơn vị, sản phẩm hoặc dịch vụ đề cập trong Ứng dụng có thể là thương hiệu của các đối tác cung ứng.

Phạm vi cấp phép

Phần mềm này được cấp phép sử dụng, không bán. Bản thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để sử dụng phần mềm này. ZION bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp quy định cho phép bạn có nhiều hơn các quyền bất chấp giới hạn này, bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm này tuyệt đối chính xác như đã được cho phép trong bản thỏa thuận này. Khi làm như vậy, bạn phải tuân thủ theo bất cứ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm mà chỉ cho phép bạn sử dụng nó theo những cách nào đó. Bạn không thể

  • Điều chỉnh bất cứ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;
  • Chỉnh sửa mã nguồn, dịch ngược hoặc phân rã phần mềm này, ngoại trừ và duy nhất chỉ đúng trong phạm vi luật pháp cho phép, bất chấp giới hạn này;
  • Phân phối phần mềm này cho những người khác sao chép;
  • Cho thuê, cho mướn phần mềm; hoặc
  • Chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận chuyển nhượng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Từ chối bảo đảm

Ứng dụng này và (các) dịch vụ được truy cập bởi nó được cung cấp "như hiện tại" và "nếu có". ZION từ chối trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, tất cả các bảo đảm rõ ràng, ngụ ý và theo luật định, bao gồm nhưng không hạn chế bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu và bất kỳ bảo đảm nào về an ninh, độ tin cậy, hiệu suất của Ứng dụng này.

Bạn tải về và sử dụng Ứng dụng này tùy theo quyết định của riêng bạn và, và bạn tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho thiết bị của bạn hoặc mất dữ liệu do tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng này.

Hạn chế trách nhiệm pháp lý: (a) bao gồm các thiệt hại hay trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt, điển hình, cho dù khiếu nại đó dựa trên hợp đồng, sai lầm hay không (thậm chí nếu ZION đã được thông báo về khả năng gây ra thiệt hại đó); (b) áp dụng cho dù thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc sử dụng sai và dựa vào Ứng dụng này, hoặc từ gián đoạn, đình chỉ, hoặc chấm dứt ứng dụng này (bao gồm bất kỳ thiệt hại phát sinh từ bên thứ ba); và (c) được áp dụng mặc dù có sự thất bại của mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục nào giới hạn và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Không có điều khoản nào trong Thoả thuận Cấp phép này giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn đối với những yêu cầu về cái chết hoặc thương tật cá nhân hoặc thiệt hại do hành vi vi phạm cố ý hoặc do sơ suất của chúng tôi, đại diện pháp lý hoặc đại lý của chúng tôi. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ vật chất theo Thỏa thuận Bản quyền này là do sự sơ suất, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm về những tổn thất trực tiếp và do hậu quả của bạn, trừ khi yêu cầu bồi thường là tử vong hoặc thương tật cá nhân, trong trường hợp đó trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn sẽ không giới hạn.

Bồi thường thiệt hại

Bạn sẽ bồi thường và giữ ZION và các công ty mẹ, con, nhân viên, giám đốc, cổ đông, đại lý và nhân viên của ZION không phải chịu trách nhiệm từ bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của bên thứ ba (bao gồm cả khách hàng hoặc người sử dụng của bạn) phát sinh liên quan do bạn vi phạm Thỏa thuận này.

ZION bảo toàn quyền, với chi phí riêng của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, nhưng làm như vậy sẽ không loại trừ nghĩa vụ bồi thường của bạn.