• banner
 • Quy định dịch vụ
 • Thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên kết tài khoản ZaloPay với tài khoản TMĐT của khách hàng

QUY ĐỊNH DỊCH VỤ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên kết tài khoản ZaloPay với tài khoản TMĐT của khách hàng

Thỏa thuận sử dụng này áp dụng đối với khách hàng cá nhân thực hiện liên kết tài khoản ZaloPay của khách hàng với tài khoản dịch vụ trực tuyến của chính khách hàng tại đơn vị chấp nhận thanh toán. 

Thỏa thuận này được công bố và áp dụng từ ngày 29/3/2022 và có giá trị cập nhật, thay thế Thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên kết tài khoản ZaloPay với các Tài khoản thương mại điện tử của Khách hàng đã được Công ty cổ phần ZION công bố trước đây trên https://zalopay.vn. 

Bằng việc chấp thuận liên kết ZaloPay với TKDVTT, khách hàng đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

Định nghĩa
 • ZION là Công ty Cổ phần ZION;
 • ĐVCNTT là tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử theo hình thức website/ứng dụng bán hàng, cung ứng dịch vụ, sàn thương mại điện tử, và chấp nhận thanh toán bằng ZaloPay;
 • Tài khoản ZaloPay là tài khoản được Khách hàng đăng ký mở, quản lý, sử dụng theo các quy định của Công ty Cổ phần Zion, trên tài khoản ZaloPay được thiết lập các tính năng cần thiết theo quy định pháp luật nhằm mục đích triển khai các dịch vụ Trung Gian Thanh Toán mà ZION cung ứng.;
 • Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ (ĐVCNTT) chấp thuận dịch vụ liên kết ZaloPay với tài khoản trực tuyến của Khách hàng là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác với ZION cung ứng hàng hóa, dịch vụ và cung cấp dịch vụ tài khoản trực tuyến cho khách hàng của ĐVCNTT, và cho phép Khách hàng lựa chọn hình thức liên kết tài khoản ZaloPay với tài khoản dịch vụ trực tuyến của khách hàng tại ĐVCNTT.
 • Khách hàng: Là các khách hàng cá nhân sử dụng ZaloPay và sử dụng tài khoản dịch vụ trực tuyến của Khách hàng tại ĐVCNTT, thực hiện liên kết ZaloPay với tài khoản dịch vụ trực tuyến của Khách hàng. Khách hàng phải là chủ Tài khoản ZaloPay.
 • Tài khoản dịch vụ trực tuyến của khách hàng tại ĐVCNTT (“TKDVTT”): Là tài khoản của Khách Hàng được đăng ký, hoạt động quản lý bởi ĐVCNTT. Tùy theo mô hình hoạt động của ĐVCNTT, TKDVTT được hoạt động, quản lý theo quy định pháp luật tương ứng.
 • Tài khoản ZaloPay là tài khoản của khách hàng mở tại ZION thông qua dịch vụ ví điện tử ZaloPay.
 • Thỏa thuận sử dụng tính năng Liên kết tài khoản ZaloPay với TKDVTT: Là quy định do ZION công bố từng thời kỳ để áp dụng cho khách hàng thực hiện Liên kết tài khoản ZaloPay với TKDVTT của khách hàng tại ĐVCNTT.
 • Tiện ích cho phép khách hàng lựa chọn chỉ cần xác thực tại thời điểm liên kết Ví điện tử với TKDVTT mà không cần thực hiện thêm bước xác thực giao dịch (“Tiện ích”) là tiện ích  cho phép chủ tài khoản ZaloPay (“ZaloPay”) sau khi liên kết Ví điện tử với TKDVTT có thể thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà không cần thực hiện thêm bước xác thực giao dịch từ tài khoản ZaloPay.
Mô tả dịch vụ
 • Liên kết ZaloPay với TKDVTT theo Thỏa thuận sử dụng này được hiểu là tiện ích dịch vụ mà ZION và ĐVCNTT cung cấp cho Khách hàng của hai bên, theo đó cho phép Khách hàng liên kết tài khoản ZaloPay của Khách hàng với TKDVTT của chính Khách hàng tại ĐVCNTT để thực hiện các giao dịch được phép bao gồm nhưng không giới hạn việc: 
  • Thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT thông qua tài khoản ZaloPay theo quy định pháp luật. 
  • Thực hiện một hoặc một số tính năng lõi được triển khai trên nền tảng gốc do ZION triển khai trên cơ sở phối hợp với ĐVCNTT phù hợp với quy định pháp luật. 

Khi khách hàng lựa chọn liên kết, và hoàn tất quy trình liên kết, chấp thuận quy định sử dụng này, thì Khách hàng đồng ý rằng: Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc với Khách hàng từ thời điểm Ví điện tử của Khách hàng được thông báo liên kết thành công, bên cạnh thỏa thuận sử dụng dịch vụ ZaloPay được ZION đăng tải công khai trên https://zalopay.vn.

 • Khi Khách hàng hoàn tất các bước xác thực để thực hiện liên kết với TKDVTT, thông tin biện pháp xác thực qua ZaloPay được xem là thông tin xác thực Khách hàng và tài khoản ZaloPay của Khách hàng tại ZION. Để liên kết thành công, Khách hàng phải thực hiện đầy đủ các bước xác thực Khách hàng theo hướng dẫn của ZION đối với từng ĐVCNTT cụ thể. 
 • Mặc dù quy định tại thỏa thuận này, xác định Khách hàng sau khi liên kết thành công, Khách Hàng không cần phải xác thực giao dịch bởi ZaloPay. Tuy nhiên, với mong muốn bảo vệ khách hàng, điều này sẽ không loại trừ quyền của ZION, ĐVCNTT được áp dụng các biện pháp xác thực, quản lý tài khoản, giao dịch của tài khoản cho phép khách hàng lựa chọn hoặc có giá trị áp dụng bắt buộc như: (i) Khách hàng sẽ phải thực hiện các bước xác thực giao dịch theo yêu cầu của ĐVCNTT với từng loại TKDVTT; và/hoặc (ii) ZaloPay có thể phát triển thêm các tính năng hỗ trợ khách hàng quản lý tài khoản Ví điện tử, giao dịch và/hoặc (iii) bất kỳ tính năng bảo vệ tài khoản nào khác mà ZION/ĐVCNTT có thể triển khai cho Khách hàng.
Điều kiện liên kết
 • Khách hàng đã có Tài khoản ZaloPay;
 • Tài khoản ZaloPay của Khách hàng muốn sử dụng để liên kết với TKDVTT phải đang ở trạng thái hoạt động theo quy định của ZION từng thời kỳ, không bị tạm khóa/phong tỏa hoặc ở bất kỳ trạng thái khác dẫn đến tài khoản không thể thực hiện giao dịch.
 • [L1] Các điều kiện khác theo yêu cầu của ĐVCNTT hoặc quy định khác của ZION từng thời kỳ
Phương thức liên kết
 • Tùy thuộc chính sách của ZION và ĐVCNTT, Khách hàng có thể thực hiện Liên kết ZaloPay với TKDVTT từ ứng dụng/website của ĐVCNTT, từ ứng dụng ZaloPay, hoặc các phương thức khác được các bên triển khai từng thời kỳ phù hợp với quy định pháp luật.
 • Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện Liên Kết, và đồng ý với Thỏa Thuận này;
 • Giao dịch Liên Kết được Khách hàng đảm bảo do chính mình thực hiện khi hoàn thành các bước xác thực theo yêu cầu của quy trình Liên Kết (thông qua bất kỳ yếu tố bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu Khách hàng đăng ký, thông tin Thẻ, PIN, OTP…), hay bất kỳ biện pháp bảo vệ tài khoản nào mà ZION, ĐVCNTT áp dụng và được Khách hàng thiết lập, sử dụng thành công. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về yêu cầu liên kết của Khách hàng và các giao dịch được thực hiện sau khi Liên kết ZaloPay với TKDVTT.
Thực hiện giao dịch sau khi liên kết
 • Sau khi Liên kết tài khoản ZaloPay với TKDVTT thành công, Khách hàng được thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 • Tùy theo thỏa thuận giữa ZION và ĐVCNTT, Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch từ ứng dụng/website của ZION hoặc từ ứng dụng/website của ĐVCNTT.
 • Để thuận lợi cho việc quản lý dịch vụ, tùy theo từng thời điểm, ZaloPay cung cấp cho Quý khách công cụ kiểm soát hạn mức giao dịch của mình dành cho các dịch vụ liên kết.[L1] 
 • Các giao dịch được coi là xác lập bởi Khách hàng và không thể bị Khách hàng từ chối khi:
  • Nếu Khách hàng thực hiện giao dịch từ ứng dụng/website của ĐVCNTT:
   • ZaloPay xác nhận yêu cầu thực hiện giao dịch từ ĐVCNTT thông qua kết nối giữa ZION và ĐVCNTT.
   • Khi hoàn thành các bước Liên kết và thực hiện các biện pháp xác thực thực giao dịch, Khách hàng đồng ý và hiểu rằng: Khách hàng đã ủy quyền cho ZION được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có Tài khoản ZaloPay đã được liên kết với TKDVTT để thực hiện các giao dịch đủ điều kiện thanh toán khi ZaloPay nhận được yêu cầu từ ĐVCNTT.
  • Nếu Khách hàng thực hiện giao dịch từ ứng dụng ZaloPay (tùy theo từng ĐVCNTT):

ZaloPay xác thực được Khách hàng và xác nhận được sự chấp thuận của Khách hàng đối với giao dịch. Bất kỳ một hành động nào của Khách hàng để xác lập, thực hiện giao dịch (như đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu thanh toán Tài khoản ZaloPay; kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên màn hình để thực hiện giao dịch; nhập mã OTP…) sau khi được hệ thống ZaloPay xác nhận là hợp lệ sẽ được xem là ZION đã xác thực được Khách hàng và xác nhận sự chấp thuận của Khách hàng đối với giao dịch.

 • Khách hàng đồng ý rằng các giao dịch sẽ không thực hiện được khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

Việc Liên kết với TKDVTT bị chấm dứt theo một trong các trường hợp quy định Thỏa thuận này;

Số tiền thanh toán vượt quá hạn mức cho phép, và/hoặc hạn mức do Khách hàng thiết lập cho Dịch vụ Liên kết.

Giao dịch thuộc bất kỳ trường hợp nào mà quá trình thực hiện hoạt động quản lý rủi ro, ZION nhận thấy giao dịch có bất kỳ yếu tố nào nghi ngờ gian lận, giả mạo, không đáp ứng điều kiện an toàn, bảo mật, vi phạm pháp luật, nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc bất kỳ khuyến nghị nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Tài khoản ZaloPay của Khách hàng ở trạng thái bị tạm khóa, phong tỏa hoặc các trạng thái khác dẫn đến không thể thực hiện được giao dịch,

Các trường hợp khác theo quy định của ZION từng thời kỳ và được thông báo đến Khách hàng theo Thỏa thuận này.

Chấm dứt liên kết

Các trường hợp chấm dứt:

 • Theo yêu cầu của Khách hàng thông qua ứng dụng ZaloPay và/hoặc tính năng cung cấp bởi ĐVCNTT;
 • Theo yêu cầu của ZION, trong các trường hợp sau:

Khách hàng vi phạm bất kỳ điều kiện nào tại mục II Thỏa thuận này.

Dịch vụ ZION cung cấp cho Khách hàng bị ngừng/chấm dứt vì bất kỳ lý do gì;

Khách hàng thay đổi số điện thoại đăng ký ZaloPay; hoặc

 • Các trường hợp khác theo quy định của ZION từng thời kỳ và được thông báo đến Khách hàng theo Thỏa thuận này
 • Theo yêu cầu của ĐVCNTT: Thực hiện theo quy định của ĐVCNTT.
 • Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các bên về yêu cầu dịch vụ, ZION sẽ thực hiện dịch vụ trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho Khách Hàng.
Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

1. Quyền của khách hàng:

 • Liên kết hoặc chấm dứt liên kết tài khoản ZaloPay với TKDVTT theo Thỏa thuận này;
 • Được thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc các giao dịch hợp pháp khác phù hợp với Quy định tại Thỏa thuận này và các thỏa thuận, quy định của ZaloPay sau khi hoàn thành việc Liên Kết.
 • Được áp dụng các biện pháp bảo vệ tùy chọn theo thực tế cung cấp của ZION, ĐVCNTT trong từng thời kỳ.
 • Các quyền khác theo Thỏa thuận này, quy định pháp luật và quy định khác có liên quan của ZION

2. Nghĩa vụ của Khách hàng:

 • Chịu trách nhiệm đối với hoạt động liên kết và quản lý tài khoản ZaloPay với TKDVTT tại ĐVCNTT. Khách hàng đồng ý rằng, khi Khách hàng hoàn tất quy trình liên kết và được ZaloPay gửi thông báo “Liên kết thành công” nghĩa là Khách hàng đã đọc, hiểu, và dảm bảo tuân thủ các quy định tại Thỏa thuận này và các hướng dẫn, quy định có liên quan của Zion từng thời kỳ liên quan đến việc Liên kết tài khoản ZaloPay với TKDVTT của ĐVCNTT, và các thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên quan đến giao dịch từ tài khoản ZaloPay đã được liên kết.
 • Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch Khách hàng thực hiện theo Thỏa thuận này.
 • Tự chịu trách nhiệm đối với tài khoản ZaloPay và giao dịch phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào nếu vi phạm các yêu cầu sau:
  • Khách hàng không được thuê, mượn, cho thuê, cho mượn Ví điện tử, TKDVTT, hoặc mua, bán thông tin Ví điện tử, TKDVTT;
  • Khách hàng không được sử dụng Ví điện tử ZaloPay của mình để liên kết vào TKDVTT của bất kỳ người nào khác.
  • Khách hàng không được tiết lộ, cung cấp, tạo điều kiện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác biết được thông tin tài khoản ZaloPay của Khách hàng, thông tin dùng để xác thực Khách hàng, xác thực giao dịch khách hàng, hoặc bất kỳ thông tin nào mà ZaloPay dùng (như: Mã PIN, OTP, SMS, Username, Mật khẩu đăng nhập, ….)
  • Khách hàng không được áp dụng bất kỳ biện pháp nào can thiệp vào hoạt động quản lý tài khoản, liên kết, thực hiện giao dịch hay bất kỳ tác vụ nào của
 • Tuân thủ điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện Liên kết Ví điện tử với TKDVTT và trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch từ tài khoản ZaloPay đã được liên kết.
 • Chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được phát sinh từ tài khoản ZaloPay của khách hàng từ ĐVCNTT sau thời điểm Liên kết ZaloPay với TKDVTT thành công.
 • Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các biện pháp bảo vệ tài khoản mà ZION, ĐVCNTT cung cấp cho Khách hàng trong từng thời kỳ.
 • Tuân thủ các yêu cầu, hạn mức về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch và các hạn mức liên quan khác (nếu có) liên quan đến việc thực hiện các giao dịch thanh toán và giao dịch hợp pháp khác thông qua tài khoản ZaloPay;
 • Chịu mọi trách nhiệm và đảm bảo rằng ZION không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện giữa Khách hàng, ĐVCNTT và các bên thứ ba khác liên quan đến việc mở, quản lý và sử dụng TKDVTT của Khách hàng;
 • Cung cấp cho ZION tất cả các thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp lý của ZION nhằm tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt và các quy định pháp luật, quy định sử dụng dịch vụ có liên quan;
 • Không được phép sử dụng dịch vụ Liên kết tài khoản ZaloPay với TKDVTT để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 • Chịu trách nhiệm trước ZION và pháp luật về các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, giả mạo và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến các giao dịch giữa ZaloPay và TKDVTT sau khi liên kết;
 • Cam kết tất cả các khoản tiền được sử dụng trong các giao dịch giữa ZaloPay và TKDVTT sau khi liên kết được hình thành từ các nguồn hợp pháp và không vi phạm bất kỳ các quy định nào của pháp luật (bao gồm cả các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố);
 • Các nghĩa vụ khác theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này, quy định của pháp luật và quy định khác có liên quan của ZION.
Quyền và nghĩa vụ của ZION

1. ZION có các quyền sau:

 • Được từ chối việc Liên kết ZaloPay với TKDVTT hoặc từ chối việc thực hiện các giao dịch đối với TKDVTT liên kết với tài khoản ZaloPay không đáp ứng các quy định tại Thỏa thuận này hoặc các quy định khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản ZaloPay của Khách hàng;
 • Được quyền tạm khóa, phong tỏa, hay áp dụng bất kỳ biện pháp hạn chế sử dụng tài khoản ZaloPay của Khách hàng khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi ZION có cơ sở tin rằng khoản tiền, nguồn tiền mà tài khoản ZaloPay được liên kết có liên quan đến hoạt động gian lận/giả mạo, rửa tiền, tài trợ khủng bố, cấm vận, trừng phạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, thông lệ quốc tế và quy định của ZION;
 • ZION không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, truyền tin của ZION và/hoặc ĐVCNTT bị lỗi dẫn đến ZION không nhận được thông tin để thực hiện các yêu cầu thanh toán, sử dụng tài khoản ZaloPay thông qua TKDVTT của Khách hàng;
 • ZION không phải chịu trách nhiệm trong các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện giữa Khách hàng, ĐVCNTT và các bên thứ ba khác liên quan đến việc mở, quản lý và sử dụng TKDVTT của Khách hàng;
 • Được quyền sử dụng các thông tin về Khách hàng và giao dịch của Khách hàng để phục vụ cho các hoạt động nội bộ, phát triển các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ của Zion, tuân thủ pháp luật;
 • Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp trên nguyên tắc bảo vệ quyền lợi khách hàng, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ của ZION.
 • Các quyền khác của ZION đối với hoạt động quản lý, sử dụng tài khoản ZaloPay theo thỏa thuận với Khách hàng trong suốt quá trình mở, sử dụng tài khoản của Khách hàng.

2. ZION có nghĩa vụ sau:

 • Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp trong việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng;
 • Thực hiện các giao dịch ghi nợ tài khoản ZaloPay của Khách hàng theo các quy định tại Hợp đồng này.
 • Thông báo cho Khách hàng khi có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến Thỏa thuận này.
Thay đổi thỏa thuận

Khách hàng đồng ý rằng ZION có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Thỏa Thuận này trên cơ sở đảm bảo phù hợp pháp luật và theo sự triển khai của ZION từng thời kỳ, ZION thông báo đến Khách hàng bằng một/một số phương thức sau:

 • Gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng;
 • Thông báo trên Ứng dụng ZaloPay, các website chính thức cung ứng dịch vụ: https://zalopay.vn.
 • Khách hàng được coi là đã nhận được thông báo khi ZION đã thông báo bằng các phương thức nêu tại Khoản này.
 • Nếu Khách hàng tiếp tục duy trì việc Liên kết ZaloPay với TKDVTT sau thời điểm ZION thông báo, Khách hàng được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của ZION.
Quy định chung
 • Thỏa thuận sử dụng này được áp dụng cho dịch vụ liên kết ZaloPay với TKDVTT của khách hàng kể từ ngày công bố và có giá trị áp dụng với từng Khách hàng từ thời điểm Khách Hàng đồng ý việc sử dụng dịch vụ thanh toán liên kết theo các phương thức liên kết mà ZaloPay cung ứng cho Khách hàng.
 • Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các nội dung của Thỏa thuận này, các quy định khác của ZION và pháp luật liên quan đến việc liên kết ZaloPay với TKDVTT của ĐVCNTT.
Phụ lục
 • Đối với ĐVCNTT là Lazada:
  • Tại một thời điểm, 01 (một) tài khoản ZaloPay chỉ được liên kết với 01 (một) TKDVTT của 01 (một) ĐVNCNTT.
  • Số điện thoại đăng ký tài khoản ZaloPay được liên kết phải trùng với số điện thoại Khách hàng đăng ký tại TKDVTT.

Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay

Tải Ví ZaloPay