QUY ĐỊNH DỊCH VỤ

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

 Bản cập nhật ngày 22/06/2023

Công ty Cổ phần ZION (sau đây gọi tắt là “ZION”) xây dựng và công bố Chính sách Quyền riêng tư để thực thi những cam kết và trách nhiệm Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, tuân thủ các quy định pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi khách hàng truy cập, sử dụng dịch vụ do ZION cung ứng.

Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (sau đây được gọi chung là “Bạn”) cung cấp thông tin để thiết lập quan hệ, tạo tài khoản, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do ZION cung ứng, ZION hiểu rằng Bạn đồng ý và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này.

Chính sách quyền riêng tư này được ZION công bố công khai trên https://zalopay.vn/quy-dinh/chinhsach.html. 

Các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này được dẫn chiếu đến Thỏa thuận sử dụng dịch vụ với từng loại sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng tương ứng.

Bằng việc sử dụng ZaloPay, truy cập hoặc sử dụng website/sản phẩm/dịch vụ do ZION cung ứng, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, và theo đây Bạn đồng ý cho phép ZION thu thập, sử dụng và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, CHO PHÉP ZION THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE/SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ DO ZION CUNG ỨNG.

Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

Người sử dụng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Phạm vi áp dụng:

 • Hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của ZION (là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: Thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhận hoặc các hoạt động liên quan khác) khi Bạn đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do ZION cung ứng.
 • Thông tin dữ liệu cá nhân được hiểu là Thông tin về Bạn và tất cả các thông tin khác liên quan đến Bạn, dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Đối với các dịch vụ trung gian thanh toán được ZION triển khai theo Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, các dữ liệu liên quan đến Bạn sẽ là dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền, thông tin về tài sản, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm của khách hàng (nếu có), dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Các dịch vụ trực tuyến, phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của ZION, bất kể Bạn sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.
Các dữ liệu cá nhân được ZION xử lý

Nhằm bảo vệ quyền lợi của Bạn tại ZION, thực hiện các quy định pháp luật khi cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán, thương mại điện tử và các dịch vụ liên quan khác. Tùy theo loại hình dịch vụ bạn sử dụng ZION tiến hành các hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân là thông tin về Bạn gồm: 

1. Thông tin mà Bạn cung cấp: 

Thông tin Bạn cung cấp khi thiết lập quan hệ sử dụng dịch vụ, hoặc hợp tác, hoặc thông qua việc tạo tài khoản dịch vụ trên website, ứng dụng của ZION, hoặc khi sử dụng một tính năng, sản phẩm mới của ZION. Cụ thể:

 • Họ tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Thông tin, hình ảnh của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, và ngày cấp, nơi cấp);
 • Số điện thoại;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác (thông tin thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng);
 • Ảnh chụp gương mặt của Bạn thông qua thiết bị.
 • Và các thông tin khác (nếu có) có thể phát sinh do bạn cung cấp hoặc cho phép thu thập, truy cập, lưu trữ khi Bạn sử dụng dịch vụ/bất kỳ tính năng, sản phẩm nào ZION triển khai trong từng trường hợp cụ thể.

Các thông tin cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế;

Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Bạn bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, nạp/rút tiền;
 • Các hoạt động liên kết/hủy liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng;
 • Thay đổi/cài đặt lại Mật khẩu thanh toán (PIN);
 • Sử dụng các dịch vụ tài chính do đối tác của ZION cung cấp;
 • Các hoạt động khác do ZION hợp tác với các đối tác để triển khai trên ZaloPay/ứng dụng/website khác do ZION cung ứng.

2. Các loại thông tin khác: 

 • Thông tin, dữ liệu về việc sử dụng tính năng dịch vụ của Bạn (nếu có);
 • Các thông tin mà Bạn cung cấp khi phát sinh yêu cầu từ ZION, hoặc từ Bạn.

Việc thu thập thông tin được thực hiện từ nhiều nguồn khác nhau như: Qua thỏa thuận/hợp đồng được giao kết với Bạn, qua các kênh thông tin của cơ quan chức năng có thẩm quyền, ngân hàng có liên quan đến Bạn, Qua kênh liên lạc của ZION và Bạn, các tương tác của Bạn với nhân viên của ZION, và kể cả qua những tài khoản khác mà ZION có cơ sở khẳng định có liên quan đến Bạn; các thông tin Bạn phản hồi cho các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình bạn tham gia vào các trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Bạn cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của ZION cung ứng; 

Ngoài ra, nhằm mục đích cải thiện, nâng cao chất lượng Dịch vụ, ZION có thể giám sát hoặc ghi âm các cuộc đàm thoại với Bạn hoặc bất kỳ ai nhân danh Bạn trên nguyên tắc phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin được thu thập tự động: 

 • Thông tin được gửi đến ZION từ máy tính, điện thoại, hoặc các thiết bị khác mà Bạn sử dụng để tải, truy cập như: Dữ liệu các website, ứng dụng Bạn truy cập, địa chỉ IP, vị trí của Bạn, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính, thiết bị di động, thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của website, ứng dụng truy cập và các dữ liệu cơ bản khác;
 • Khi Bạn truy cập sản phẩm, dịch vụ của ZION, hoặc truy cập website, ứng dụng của bên thứ ba có hợp tác dịch vụ trực tuyến mà ZION cung cấp, ZION và các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của ZION có thể sử dụng cookie và các công cụ kiểm tra (gọi chung là Cookies) để nhận diện khách hàng là một Người sử dụng và để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của Bạn, Dịch vụ Bạn sử dụng cũng như nội dung và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trực tuyến khác; đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và thực hiện phân tích; và để giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn gian lận tiềm ẩn và thúc đẩy niềm tin và sự an toàn đối với các dịch vụ của ZION;
 • Một số khía cạnh và tính năng của Dịch vụ, sản phẩm của ZION chỉ khả dụng khi sử dụng Cookies, vì vậy nếu Bạn chọn tắt hoặc từ chối Cookies, việc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện;
 • Khi Bạn sử dụng thiết bị để truy cập, sử dụng dịch vụ, tùy theo cấu trúc, tính năng, thiết kế từng loại thiết bị, nhà cung cấp, cho phép Bạn thiết lập, cấu hình, lựa chọn chức năng cho phép Dịch vụ, sản phẩm của ZION được truy cập, sử dụng một, một số, hoặc toàn bộ thông tin nhất định theo tùy chọn của bạn.

Thông tin được tạo ra bởi hệ thống của ZION, hoặc các kênh hỗ trợ của ZION như: 

 • Thông tin ghi nhận Bạn trên hệ thống như Mã định danh, AppID, và bất kỳ thông tin nào khác mà hệ thống của ZION tạo ra để để nhận diện bạn khi truy cập, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ZION.
 • Thông tin Bạn cung cấp tại các phương tiện thông tin công khai như Fanpage của ZaloPay trên Facebook, Zalo, website, ứng dụng của ZION.
 • Thông tin khác mà ZION cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật, thông lệ quốc tế về cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ liên quan.
Mục đích xử lý dữ liệu

ZION xử lý dữ liệu cá nhân để sử dụng cho các mục đích dưới đây: 

1. Để vận hành và cung cấp dịch vụ ZION cung ứng bao gồm: 

 • Cung cấp các dịch vụ và tính năng cho Bạn;
 • Cung cấp, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của ZION.
 • Kiểm tra, xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin cung cấp; đánh giá, phân loại mức độ rủi ro theo quy định pháp luật Việt Nam;
 • Bảo vệ quyền lợi của Bạn đối với các hoạt động sử dụng dịch vụ, tính năng do ZION cung ứng. Trong đó bao gồm cả việc xử lý thông tin nhằm tạo thuận lợi cho Bạn trong việc tiếp nhận quyền lợi qua tính năng, dịch vụ ZION cung ứng, cũng như tạo điều kiện cho các Bên có nghĩa vụ liên quan nhận biết Bạn nhằm giảm thiểu các nhầm lẫn khi các quyền lợi của Bạn được thực hiện;
 • Xác thực thông tin, quyền truy cập của Bạn trong suốt quá trình tạo lập, sử dụng dịch vụ (Trong đó bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng (dưới bất kỳ hình thức nào qua thao tác sử dụng dịch vụ do ZION cung ứng/phối hợp cung ứng hay bằng văn bản cụ thể) giữa bạn với cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật), hợp tác giữa ZION và Bạn;
 • Ghi nhớ thông tin để Bạn không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tiếp theo khi Bạn truy cập vào dịch vụ;
 • Liên lạc với Bạn và đối tác về tài khoản, dịch vụ, nội dung hợp tác thông qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS, ZaloOA, ZMS hoặc email hay có thể là bằng văn bản hoặc các hình thức khác;
 • Tạo kết nối dịch vụ giữa Tài khoản của Bạn và tài khoản hoặc nền tảng của Bên thứ ba (như các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, Bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bên thứ ba khác theo sự đồng ý của Bạn trong từng trường hợp);
 • Kiểm tra, đánh giá khả năng tín nhiệm và khả năng thanh toán hoặc đánh giá, phát hiện và/hoặc khắc phục gian lận, giả mạo hoặc các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật.
 • Để bảo vệ bạn khỏi những hành vi gian lận sử dụng sai mục đích các thông tin của Bạn, ZION có thể thu thập thông tin về bạn và các tương tác của Bạn, đánh giá máy tính, điện thoại và các thiết bị khác mà Bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của ZION để nhận dạng bất kỳ phần mềm, hay hoạt động xâm phạm nào.
 • Các thông tin khác để đánh giá việc đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của Bạn theo các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Trung gian thanh toán, Điều Khoản Chung, Hợp Đồng Điện Tử, các quy định, cảnh báo, thông báo được ZION đăng tải công khai trên https://zalopay.vn/quy-dinh hoặc thông tin đến từng khách hàng qua tin nhắn (SMS), Notify, ZaloOA, điện thoại, hay công cụ khác.

2. Để thực hiện các hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý đối với hoạt động kinh doanh của ZION, 

3. Thực hiện cam kết của ZION với các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ mà Bạn mua bán hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm các thông tin cá nhân theo quy định pháp luật dùng để định danh Bạn); 

4. Quản lý truy cập, và thực hiện các biện pháp an toàn, an ninh và tính toàn vẹn cho các dịch vụ mà ZION cung cấp cho Bạn. 

5. Hỗ trợ Bạn: Thông qua các thông tin thu thập được, ZION tiến hành các hoạt động hỗ trợ một cách tốt nhất các vấn đề phát sinh đối với Bạn trong quá trình sử dụng như giải quyết thắc mắc, hỗ trợ tra soát, khiếu nại, theo dõi, cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng, … 

6. Nghiên cứu và phát triển: ZION có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ và cải thiện sản phẩm, dịch vụ do ZION cung ứng. 

7. Quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, các quảng cáo và nội dung có liên quan về các dịch vụ của ZION và các dịch vụ của các đối tác có hợp tác với ZION. Cụ thể đối với việc triển khai hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo: 

 • Việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm quảng cáo (nếu có) sẽ được thực hiện bằng phương thức, online/offline dưới hình thức tương ứng cách tiếp cận của bạn;
 • Nội dung, tần suất quảng cáo/giới thiệu sẽ được ZION cung cấp cụ thể trong các chương trình quảng cáo, tùy theo cách tiếp cận của bạn, nội dung sản phẩm quảng cáo có thể được bạn xem trực tiếp sau khi bấm vào chương trình/banner (hay bất kỳ hình thức nào tương đương) đối với sản phẩm quảng cáo online; hoặc nội dung sản phẩm quảng cáo có thể được bạn tiếp cận bằng cách đến trực tiếp địa điểm Offline để xem/tham gia vào hoạt động quảng cáo/tiếp thị sản phẩm. Bằng các hoạt động/thao tác tiếp cận sản phẩm quảng cáo, Bạn đồng ý rằng bạn cho phép ZION tiếp nhận, xử lý các thông tin mà Bạn đã/đang/sẽ cung cấp cho các mục đích tại Chính sách Quyền Riêng Tư này.
 • Ngoài ra, Bạn cũng đồng ý rằng, tùy theo mỗi sản phẩm quảng cáo, ZION tự mình hoặc phối hợp đối tác triển khai có thể có những nội dung quy định riêng nhằm hỗ trợ Bạn một cách tốt nhất, cũng như tạo điều kiện triển khai chương trình.

8. Các thủ tục và yêu cầu pháp lý ZION có thể sử dụng thông tin thu thập được để điều tra hoặc giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Bạn, hoặc các hoạt động khác được pháp luật hiện hành cho phép. 

Xử lý, Cung cấp, thông tin, dữ liệu cá nhân

1. ZION cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Bạn đồng ý rằng ZION được quyền xử lý, cung cấp, sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn cho các mục đích đã được bạn đồng ý, khi Bạn có yêu cầu và trong trường hợp pháp luật quy định (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về hoạt động kinh doanh của ZION, các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và các quy định liên quan).

Trong trường hợp cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn đến các bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo phải được thực hiện phù hợp pháp luật về bảo mật dữ liệu. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của bên nhận dữ liệu nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng hoặc phải cam kết tuân thủ một cách nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc của Chính Sách Quyền Riêng Tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trong trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bạn, yêu cầu đó có thể bằng văn bản, hoặc thông qua tính năng dịch vụ do ZION cung ứng, email, điện thoại hoặc bất kỳ hình thức nào khác có ghi nhận nội dung yêu cầu hoặc đồng ý của bạn.

3. Trong trường hợp bạn là trẻ em, trừ khi pháp luật có quy định khác, bạn đồng ý rằng:

 • ZION có quyền thu thập sự đồng ý của Bạn và sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của bạn theo quy định.
 • ZION sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, xóa không thể khôi phục hoặc hủy dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp: (i) ZION đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân được Bạn đồng ý; (ii) Cha mẹ, hoặc người giám hộ của Bạn rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn; (iii) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có đủ căn cứ chứng minh việc xử lý dữ liệu cá nhân gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của Bạn.
Thời hạn lưu trữ

ZION lưu trữ thông tin để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế lĩnh vực tài chính, và/hoặc các mục đích kinh doanh hợp pháp của ZION theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc lưu trữ được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, và tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về lưu trữ, xử lý thông tin trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ mà ZION có tham gia. 

Thời gian lưu trữ có thể được ZION thực hiện tối thiểu theo quy định pháp luật với từng loại thông tin thu thập, và các dịch vụ, tính năng mà Bạn sử dụng.

Quyền của bạn đối với việc truy cập hoặc điều chỉnh, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa, hủy các thông tin mà bạn đã cung cấp cho ZION bằng các phương thức sau:

1. Việc thực hiện quyền truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Nếu Bạn là chủ thể dữ liệu, tùy theo loại dịch vụ do ZION cung ứng mà bạn sử dụng, bạn được quyền xem, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. 

Tùy theo khả năng hỗ trợ của ZION tại từng thời điểm, việc xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Bạn có thể thực hiện trực tiếp qua kênh mà ZION thông báo. 

Trường hợp, web/app của ZION chưa hỗ trợ xem, chỉnh sửa trực tuyến, bạn có thể thực hiện quyền truy cập, chỉnh sửa thông qua các yêu cầu tới các kênh tiếp nhận hỗ được liệt kê bên dưới. 

Bạn cam kết và đảm bảo rằng, việc truy cập vào web/app (có hỗ trợ xem, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân) cũng như việc gửi yêu cầu đến các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới để yêu cầu xem/yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân là do chính bạn thực hiện, hoặc do người được ủy quyền hợp pháp thực hiện, theo các thủ tục do ZION quy định. ZION có quyền từ chối hỗ trợ nếu các đảm bảo, cam kết trên không được thực hiện hoặc trong các trường hợp pháp luật liên quan có quy định. Việc từ chối hỗ trợ (nếu có) sẽ được ZION thông báo cho bạn kèm các lý do cụ thể.

2. Rút lại sự đồng ý

Việc bạn rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc ZION xử lý dữ liệu đã được Bạn đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. 

Để rút lại sự đồng ý bạn có thể thực hiện bằng cách gửi yêu cầu tới các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới.

3. Yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân

Bạn có thể vào bất cứ thời điểm nào gửi yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân của Bạn bằng cách gửi yêu cầu đến các kênh tiếp nhận hỗ trợ được liệt kê bên dưới.

Việc thực hiện yêu cầu xóa, hủy dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được ZION thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định 13/2023/NĐ-CP, Thỏa thuận sử dụng ZaloPay, và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến dịch vụ mà bạn sử dụng.

Bạn đồng ý rằng, tùy theo từng yêu cầu, nội dung rút lại sự đồng ý, xóa, hủy dữ liệu cá nhận và vai trò sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng dịch vụ. Khi yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn được xử lý, điều đó có thể có nghĩa là ZION có quyền hạn chế và/hoặc không thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm/dịch vụ cho Bạn, hoặc/và cần phải chấm dứt việc hợp tác với Bạn mà ZION không phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào của Bạn.

Các kênh tiếp nhận hỗ trợ

Bộ phận chăm sóc khách hàng:

 • Tổng đài: 1900545436
 • Email: hotro@zalopay.vn
 • Gửi yêu cầu đến Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng ZaloPay;
 • Trực tiếp tại Công ty Cổ phần ZION: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Sửa đổi, bổ sung, thay đổi chính sách quyền riêng tư.

Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được thông báo bởi ZION trên website chính thức https://zalopay.vn hoặc ứng dụng cung ứng dịch vụ ZaloPay. 

Trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung thay thế sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công khai. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, việc Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ do ZION cung ứng, đồng nghĩa với việc Bạn đồng ý với các nội dung cập nhật tại Chính sách này. 

Luật điều chỉnh, hiệu lực và xử lý chuyển tiếp

Luật điều chỉnh: Chính sách quyền riêng tư này được giải thích và thi hành theo Pháp luật Việt Nam./. 

Đây là bản cập nhật, làm rõ một số nội dung của Bản Chính sách quyền riêng tư đã được ZION công bố ngày 23/7/2020 (và các phiên bản sửa đổi, bổ sung), đồng thời ghi nhận các quyền của khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành đối với dữ liệu cá nhân của Bạn.

Các nội dung tại Chính sách Quyền Riêng Tư 2023 được ZION thông báo đến Bạn qua nền tảng ZaloPay, các trang cung ứng dịch vụ của ZION và công bố công khai trên https://zalopay.vn/quy-dinh

Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay

Tải Ví ZaloPay