CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

Bản cập nhật ngày 15/10/2017
Quy định này áp dụng cho dịch vụ do Công ty Cổ phần ZION (sau đây gọi tắt là “ZION”) cung ứng và xác định cách thức thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn trong quá trình thiết lập, sử dụng dịch vụ thanh toán do ZION cung ứng (bao gồm website: https://zalopay.vn và/hoặc ứng dụng ZaloPay để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
Khi bạn đăng ký một tài khoản để sử dụng dịch vụ thanh toán do ZION cung ứng, ZION hiểu rằng bạn thiết lập một thỏa thuận với ZION và đảm bảo việc tuân thủ các quy định liên quan.
 • Việc thu thập thông tin của bạn bao gồm những thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ và nhằm bảo vệ tài khoản của bạn.
 • Các thông tin thu thập bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email (Sau đây gọi tắt là “Thông tin đăng ký”) có thể được thu thập trong bất kỳ thời điểm nào bạn đăng ký sử dụng dịch vụ do ZION cung ứng.
 • Trong quá trình kết nối tới bất kỳ dịch vụ nào do ZION cung ứng, thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: Số tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán và giao hàng, số thẻ ngân hàng và ngày đến hạn và các thông tin liên quan đến Séc hoặc lệnh chuyển tiền, và các thông tin liên quan khác (Sau đây gọi chung là “Thông tin tài khoản”) có thể được thu thập để hỗ trợ cho quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ sử dụng Dịch vụ thanh toán do ZION cung ứng.
 • Hoạt động thu thập thông tin về khách hàng và khách hàng tiềm năng có thể được tiến hành tại nhiều địa điểm, thời gian, sự kiện khác nhau. Các thông tin được ZION thu thập có thể bao gồm nhưng không giới hạn: Tên tài khoản, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email,….
 • Trong phạm vi thỏa Thỏa thuận này, các thông tin thu thập nói trên sẽ tạo thành tệp dữ liệu nhận dạng cá nhân, các thông tin này được gọi chung là “Thông tin cá nhân”.

Khi bạn cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đảm bảo rằng bạn cung cấp cho chúng tôi quyền được thu thập, sắp xếp, lưu trữ và sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây:

 • Xác thực thông tin về bạn trong suốt quá trình tạo lập tài khoản và mật khẩu.
 • Xác thực năng lực của bạn để đăng ký như một khách hàng của ZION;
 • Chấp thuận quá trình đăng ký của bạn như một khách hàng của ZION, cung ứng cho bạn một tài khoản đăng nhập vào ZaloPay cũng như các hoạt động sửa đổi, bổ sung, cập nhật, quản lý Thông tin đăng ký.
 • Cung cấp các dịch vụ Trung Gian Thanh Toán và Dịch vụ Khách hàng có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ thanh toán trực tuyến sử dụng chức năng của ZaloPay, các thông báo giao dịch và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn) thông qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn hoặc email hay có thể là bằng văn bản hoặc các hình thức khác.
 • Tiến hành các hoạt động tra cứu và phân tích người dùng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý và bảo vệ các thông tin, hệ thống kỹ thuật dịch vụ, đo lường hiệu suất dịch vụ do ZION cung ứng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của ZION.
 • Trên cơ sở các thông tin có được, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, bạn đồng ý rằng, chúng tôi có thể sử dụng tên của bạn, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, email, số fax để cung cấp các thông báo, khảo sát, thông tin sản phẩm, các hoạt động truyền thông, khuyến mại khác tới bạn liên quan đến dịch vụ được cung cấp bởi ZION.
 • Quản lý rủi ro, thực hiện kểm tra khả năng tín nhiệm và khả năng thanh toán (và đối chiếu thông tin để xác định tính chính xác, xác thực với bên thứ ba) hoặc đánh giá, phát hiện, và/hoặc khắc phục gian lận, giả mạo hoặc các hành vi có thể bị cấm hoặc vi phạm pháp luật.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hay khắc phục tình trạng vi phạm chính sách hay thỏa thuận người dùng có hiệu lực.
 • Cung cấp thông tin khi phát sinh yêu cầu theo quy định pháp luật, cơ quan có thẩm quyền hay bên thứ ba căn cứ vào yêu cầu của tòa án hoặc thực thể pháp lý khác, hoặc khi thực thi các quy định pháp luật Bao gồm nhưng không giới hạn các quy định phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố) hoặc các quy tắc của tổ chức thẻ; hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc mất mát tài chính, để báo cáo hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc khả năng khiếu nại nào có thể đưa ra đối với chúng tôi
 • Bạn đồng ý rằng, chúng tôi có thể tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi hoặc tổ chức tài chính mà chúng tôi có hợp tác với mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ an toàn an ninh thông tin do chúng tôi cung ứng cho bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phòng chống giao dịch gian lận, thu phí, nhập dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, khuyến mãi, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, dịch vụ công nghệ, sản phẩm và các cảnh báo và các dịch vụ thanh toán)
 • Bạn đồng ý rằng nhằm phục vụ cho các mục đích tại mục II nói trên, chúng tôi có thể cung cấp, sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc phối hợp với các doanh nghiệp liên kết (Công ty mẹ, con theo quy định pháp luật) của ZION.
 • Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể tiết lộ và cung cấp các thông tin cá nhân của bạn tới các chuyên gia tư vấn, cơ quan có thẩm quyền, bên bảo hiểm, hoặc các định chế pháp lý cho mục đích tại mục II nêu trên.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tin cá nhân của bạn với Tổ chức tín dụng hoặc Bên cung cấp dịch vụ để chấp thuận và hoàn tất giao dịch của bạn trên ZaloPay. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn để đánh giá, ngăn ngừa gian lận, quản lý các rủi ro hoặc đánh giá mức độ đáng tin cậy của bạn và các rủi ro liên quan hoặc bảo vệ tài khoản của bạn khỏi hoạt động gian lận và trong quá trình xác định như vậy, chúng tôi có thể cần cung cấp Thông tin Tài khoản và Dữ liệu Cá nhân cho Nhà Cung cấp Dịch vụ, ngân hàng, đại lý thu nợ hoặc các Tổ chức tín dụng.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các công ty mà chúng tôi dự định hợp nhất hoặc được mua lại, sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách này liên quan đến việc sử dụng Thông tin Cá nhân của Bạn.
 • Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thống kê cho các bên thứ ba, nhưng khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác với sự chấp thuận hoặc chỉ dẫn của bạn để làm như vậy.
 • Mặc dù chúng tôi đã có công nghệ cập nhật và thủ tục nội bộ để giữ cho Thông tin Tài khoản của bạn và các Dữ liệu Cá nhân khác an toàn từ những kẻ xâm nhập, nhưng không có đảm bảo rằng các công nghệ hoặc thủ tục như vậy có thể loại bỏ tất cả các rủi ro về trộm cắp, mất mát hoặc sử dụng sai .
 • Mọi thông tin cá nhân do bạn cung cấp sẽ được lưu giữ bởi chúng tôi và nhân viên của chúng tôi, bất kỳ Nhà cung cấp Dịch vụ nào mà chúng tôi và các bên thứ ba tham gia nêu trên đều có thể tiếp cận được, hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích nào tại mục II trên đây, những người sẽ có trách nhiệm sẽ giữ bí mật và chỉ được phép sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các mục đích được chỉ định tại mục II trên đây và không cho mục đích của riêng họ (kể cả tiếp thị trực tiếp) trừ khi bạn đã đồng ý cho các mục đích sử dụng khác.
 • Chúng tôi sử dụng phương pháp hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép vào sản phẩm, dịch vụ của ZION, để duy trì độ chính xác của dữ liệu và để đảm bảo sử dụng đúng thông tin chúng tôi lưu giữ.
 • Đối với người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ, thông tin đăng ký và thông tin tài khoản của bạn (nếu có) có thể được xem và trong phạm vi nhất định bạn có thể chỉnh sửa thông qua tài khoản của bạn, được bảo vệ bằng mật khẩu theo các cách thức được ZION hỗ trợ trên các website, ứng dụng cung ứng dịch vụ. Chúng tôi đề nghị bạn không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất cứ ai. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cho mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại hoặc email hay bất kỳ kênh kết nối nào với bạn. Nếu bạn chia sẻ máy tính, thiết bị di động với người khác, bạn không nên chọn lưu thông tin đăng nhập (ví dụ: ID người dùng và mật khẩu) trên thiết bị dùng chung đó. Hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn kết thúc phiên làm việc.
Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được thông báo bởi chúng tôi trên website hoặc ứng dụng cung ứng dịch vụ. Một khi được đăng tải công khai, Chính sách mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi giữ về bạn (như được mô tả trong Chính sách này và có hoặc không thu thập trước hoặc sau khi Chính sách mới có hiệu lực) sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản mới nhất của Chính sách Quyền riêng tư.
Quy định này được giải thích, và thi hành theo Pháp Luật Việt Nam. Bạn hoàn toàn đồng ý với thẩm quyền duy nhất của Toà án, liên quan đến bất kỳ hành động nào để thi hành các điều khoản của Thỏa thuận này.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về chính sách này, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
- Công ty Cổ phần ZION
- Địa chỉ số 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Email: hotro@zalopay.vn - Hotline: 1900 54 54 36./.