QUY ĐỊNH DỊCH VỤ

Thỏa thuận sử dụng ZaloPay

Bản cập nhật ngày 09/09/2022

Công ty Cổ phần ZION (sau đây gọi tắt là “Zion”) xây dựng và công bố Thỏa Thuận Sử Dụng ZaloPay (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) để thỏa thuận với Khách hàng đối với việc đăng ký, sử dụng tài khoản ZaloPay, tuân thủ các quy định pháp luật đối với dịch vụ trung gian thanh toán do Zion cung ứng. 

Khi Khách hàng (sau đây gọi tắt là “bạn”) đăng ký, sử dụng ZaloPay, Zion hiểu rằng,  Bạn đồng ý và chấp nhận các quy định tại Thỏa thuận này và bất kỳ quy định liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ mà bạn sử dụng. 

Thỏa thuận này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 09/09/2022 thay thế cho các bản thỏa thuận đã được cập nhật trước đây. Thỏa thuận này được đăng tải công khai trên https://zalopay.vn;

 

Định nghĩa

Trong thỏa thuận sử dụng này, trừ trường hợp các ngữ cảnh có yêu cầu khác, các thuật ngữ sẽ được giải thích như sau: 

1.1 Zion: Là Công ty Cổ phần Zion, doanh nghiệp được thành lập và hoạt hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101659783, cấp lần đầu ngày 22/04/2005; 

1.2 ZaloPay: Là Sản phẩm/dịch vụ do Zion phát triển để cung ứng dịch vụ Trung gian thanh toán theo giấy phép đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp. 

1.3 Tài khoản ZaloPay: Là tài khoản Ví điện tử được xây dựng trên cơ sở hệ thống kỹ thuật của Zion, hoạt động trên cơ sở các quy định pháp luật Trung gian thanh toán và Giấy phép hoạt động trung gian thanh toán do Ngân Hàng Nhà Nước cấp cho Zion. 

1.4 Bạn: Là các khách hàng có nhu cầu sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ do Zion cung ứng. 

1.5 Giao dịch: Là bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên tài khoản ZaloPay của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch do bạn thực hiện, giao dịch được thực hiện có sự cho phép của bạn, và bất kỳ giao dịch nào được thực hiện theo quy định tại Thỏa thuận này.

1.6 Nhận biết khách hàng: Là các hoạt động do Zion thực hiện để định danh bạn theo quy định pháp luật về hoạt động trung gian thanh toán và pháp luật về phòng chống rửa tiền. 

1.7 Biện pháp xác thực: Là các biện pháp được Zion sử dụng để xác thực bạn thông qua các yếu tố xác thực, bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu sử dụng một lần OTP (One-Time Password), mật khẩu, câu hỏi bảo mật, đặc điểm sinh trắc học và các biện pháp xác thực khác được phép thực hiện theo Quy Định Pháp Luật.

1.8 Tính năng/tiện ích trên ZaloPay: Là một hoặc một số hoạt động/thao tác được Zion triển khai trên ZaloPay, cho phép bạn được sử dụng để thực hiện một hoặc một số dịch vụ do Zion cung ứng. 

1.9 Sản phẩm/Dịch vụ do Zion cung ứng: Là toàn bộ hay một phần của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, hay tính năng, tiện ích nào được ghi nhận cung cấp bởi Zion cho chủ tài khoản ZaloPay. 

1.10 Chăm sóc Khách hàng: Là hoạt động chăm sóc Khách hàng của Zion hỗ trợ bạn khi sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ do Zion cung ứng;

1.11 Ngày làm việc: Là tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định pháp luật.

Mô tả dịch vụ

2.1 Thỏa thuận sử dụng dịch vụ ZaloPay này quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ ví điện tử giữa bạn và Zion, được công bố trên ứng dụng ZaloPay và trang thông tin điện tử https://zalopay.vn. Trước khi đăng ký, sử dụng dịch vụ, trong vai trò là người sử dụng dịch vụ, bạn cam kết đã đọc, hiểu rõ, và đồng ý với toàn bộ Thỏa thuận sử dụng ZaloPay. 

Các quy định về Chính sách bảo vệ quyền riêng tư, quy định an toàn, bảo mật thông tin và các quy định, hướng dẫn liên quan Sản Phẩm, Dịch Vụ là một phần không tách rời của Thỏa thuận sử dụng ZaloPay này. 

2.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng Zion có quyền sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào tại bản Thỏa thuận này này vào bất kỳ thời điểm nào theo quyền quyết định của Zion. Các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông báo, niêm yết công khai theo quy định tại khoản 2.1.  

Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Zion, bạn vui lòng không đăng ký/kích hoạt dịch vụ và không tải, cài đặt, sử dụng hoặc hủy dịch vụ và tháo gỡ dịch vụ ZaloPay ra khỏi thiết bị di động của bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

2.3 Bạn đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng ZaloPay và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của Zion.

2.4 Bạn tuyên bố và xác nhận rằng, bạn có đầy đủ năng lực pháp lý, quyền hạn, thẩm quyền để thực hiện bất kỳ hành vi nào liên quan đến tài khoản ZaloPay, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động đăng ký mở tài khoản, hay bất kỳ hoạt động nào sử dụng tài khoản.

Đăng ký và sử dụng Ví điện tử ZaloPay

3.1 Đăng ký tài khoản ZaloPay. 

Để mở tài khoản ZaloPay, Zion sẽ tiến hành thu thập thông tin, hồ sơ mở tài khoản theo quy định pháp luật và yêu cầu của Zion từng thời kỳ: 

a. Đối với cá nhân: 
Hồ sơ mở ví: CMND/CCCD/Hộ Chiếu của cá nhân
Thông tin cá nhân mở Ví điện tử: 

 1. Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp;
 2. Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có);
 3. Đối với các thông tin khác (như: “Nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại”) sẽ được Zion  áp dụng các biện pháp xác minh phù hợp theo quy định pháp luật. 
 4. Trong quá trình xử lý hồ sơ, các thông tin trên có thể được Zion thu thập từ các hồ sơ hợp pháp mà bạn đã cung cấp hoặc thông qua các thông tin công bố từ các cơ sở dữ liệu hợp pháp về bạn.   

b. Đối với tổ chức: 

Hồ sơ mở ví: 

 1. Một trong các giấy tờ chứng minh tổ chức mở ví được thành lập, hoạt động hợp pháp như Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;
 2. Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở Ví điện tử kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

Thông tin mở ví: 

 1. Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại;
 2. Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Ví điện tử tương tự như thông tin cá nhân mở Ví điện tử. 
 3. Đối với các thông tin: Số Fax, lĩnh vực hoạt động, kinh doanh và các thông tin khác sẽ được Zion thu thập và áp dụng các biện pháp xác minh trên cơ sở các trang thông tin công bố công khai của các cơ quan có thẩm quyền và các cơ sở dữ liệu hợp pháp, hoặc yêu cầu tổ chức cung cấp trong từng trường hợp cụ thể theo chính sách phân loại rủi ro, phân loại khách hàng của Zion từng thời kỳ. 

Hồ sơ mở tài khoản ZaloPay sẽ được Zion cập nhật theo quy định pháp luật và yêu cầu phù hợp của Zion theo từng thời điểm, từng loại dịch vụ mà bạn sử dụng và được công bố trên ứng dụng ZaloPay và/hoặc Website https://zalopay.vn.

Bạn đồng ý và đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp khi đăng ký tài khoản ZaloPay là đầy đủ, cập nhật, và chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các thông tin đã cung cấp cho Zion. 

Tại bất kỳ thời điểm nào, theo yêu cầu của Zion, bạn đồng ý và đảm bảo sẽ cung cấp các thông tin để hỗ trợ Zion thực hiện: Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, hoặc báo cáo cơ quan chức năng về việc tuân thủ các nghĩa vụ đó, hay đánh giá tuân thủ của bạn theo các Quy định sử dụng dịch vụ ZaloPay.

Tùy theo từng thời kỳ, và loại hình ví điện tử, Zion thực hiện thu thập thông tin dưới hình thức: bản chính hoặc bản sao hoặc bản quét (scan) từ bản gốc hoặc hình thức khác theo quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử.

3.2 Xác minh thông tin nhận biết khách hàng:

Là quá trình Zion áp dụng biện pháp để kiểm tra hồ sơ mở ví, các thông tin mà bạn đã cung cấp với các kênh thông tin phù hợp theo quy định pháp luật trong suốt quá trình mở, sử dụng, chấm dứt sử dụng Ví điện tử. 

a. Zion sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin khách hàng bao gồm: 

Nếu bạn là cá nhân: CMND, CCCD, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; 

Nếu bạn là tổ chức: Giấy phép hoặc quyệt định thành lập, các quyết định liên quan đến quá trình hoạt động của bạn, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, và các hồ sơ tài liệu liên quan đến người đại diện pháp luật, và các cá nhân khác tùy theo yêu cầu của pháp luật từng thời kỳ; 

b. Zion có thể thông qua tổ chức, cá nhân khác đã hoặc đang có quan hệ với bạn; hoặc thông qua cơ quan quản lý, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thu thập thông tin và đối chiếu thông tin do bạn cung cấp;

3.3 Liên kết/Kết nối tài khoản ZaloPay với thẻ/tài khoản Ngân hàng, và các dịch vụ trực tuyến. 

a. Trừ khi pháp luật có quy định khác, theo yêu cầu của Zion, bạn phải hoàn thành việc liên kết/kết nối tài khoản ZaloPay với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ tại Ngân hàng của bạn trước khi sử dụng dịch vụ Ví điện tử.

b. Bạn được liên kết Tài khoản ZaloPay với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam) của bạn mở tại Ngân hàng có kết nối với Zion.

c. Bên cạnh đó, tùy theo phạm vi dịch vụ trung gian thanh toán mà Zion được phép cung ứng, theo thỏa thuận với các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính bù trừ điện tử, Zion có thể hỗ trợ bạn các hoạt động kết nối với các loại hình thẻ/tài khoản ngân hàng khác để triển khai dịch vụ trung gian thanh toán mà Zion được phép. 

d. Tùy theo thời điểm/ phạm vi Sản phẩm/Dịch vụ được triển khai bởi Zion và/hoặc các đối tác, bạn có thể được phép lựa chọn liên kết tài khoản ZaloPay với các tài khoản dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi đối tác của Zion, để thuận tiện cho việc thanh toán. Trường hợp bạn sử dụng tính năng này, bạn cam kết tuân thủ các quy định của Zion về dịch vụ liên kết tại đây và các quy định của đơn vị cung cấp tài khoản dịch vụ trực tuyến liên quan.

3.4 Sử dụng tài khoản ZaloPay. 

a. Việc nạp tiền vào Ví điện tử ZaloPay phải thực hiện từ:

 1. Tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của bạn (chủ Ví điện tử) tại ngân hàng;
 2. Nhận tiền từ Ví điện tử khác do Zion mở;

b. Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng tài khoản ZaloPay để: 

 1. Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp; và/hoặc
 2. Chuyển tiền cho Ví điện tử khác do Zion mở, và/hoặc 
 3. Rút tiền ra khỏi Ví điện tử về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của bạn tại ngân hàng.

c. Tổng hạn mức giao dịch qua các Ví cá nhân của bạn tại Zion (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác trong hệ thống Ví điện tử ZaloPay) tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng;

Tùy theo từng thời điểm dịch vụ, và khả năng cung cấp của Zion được đăng tải công khai trên ứng dụng ZaloPay, hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết, nếu bạn có ký hợp đồng/thỏa thuận là đơn vị chấp nhận thanh toán với ZaloPay, và khai báo báo ví điện tử cá nhân sử dụng, hạn mức nêu trên có thể không được áp dụng với ví cá nhân của bạn đã khai báo. 

Để làm rõ quy định này, việc quy định tổng hạn mức giao dịch nêu trên, không loại trừ khả năng Zion có thể áp dụng các hạn mức thấp hơn đối với tài khoản ZaloPay của bạn, tùy theo hoạt động quản lý rủi ro, và các yêu cầu quản lý từ cơ quan chức năng, thông lệ dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động của Zion. Đối với việc áp dụng hạn mức này, sẽ được Zion thông báo và áp dụng riêng đối với tài khoản ZaloPay của bạn. 

d. Trong trường hợp bạn sử dụng các tính năng, Sản phẩm/Dịch vụ khác trên ZaloPay ngoài các hoạt động tại điểm a), b) khoản này, bạn đồng ý và đảm bảo sẽ tuân thủ và thực hiện theo các hướng dẫn nghiệp vụ mà Zion cung cấp. Tùy từng trưởng hợp cụ thể, mà Zion có thể triển khai các nghiệp vụ phù hợp một cách độc lập hoặc kết hợp để triển khai các tính năng dịch vụ, theo giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà Zion được cấp.

Tạm khóa, khóa và phong tỏa tài khoản ZaloPay

a. Tài khoản ZaloPay được khóa, tạm khóa toàn bộ tài khoản khi bạn  yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa bạn và Zion, hoặc theo yêu cầu xử lý gian lận trên cơ sở các cam kết của bạn với Ngân hàng khi thực hiện các hoạt động liên kết/sử dụng thẻ/ tài khoản ngân hàng; hoặc khi Zion nhận thấy hoặc nghi ngờ bạn có bất kỳ vi phạm, và/hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận sử dụng này, hoặc liên quan đến khoản gian lận đang xử lý cần phải áp dụng biện pháp tạm khóa, khóa để tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan. 

Việc mở khóa, chấm dứt tạm khóa được Zion thực hiện khi lý do khóa/tạm khóa đã được giải quyết.

Ngoài các trường hợp nêu trên, tài khoản ZaloPay của bạn sẽ bị khóa để thực hiện hoạt động đóng tài khoản ZaloPay của bạn theo quy định tại Mục 5, Thỏa thuận này.

b. Tài khoản ZaloPay bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau:

 • Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Khi Zion phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về giao dịch trên tài khoản. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản ZaloPay không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản ZaloPay được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các lý do tại điểm b khoản 4 này đã được giải quyết.

c. Việc áp dụng các biện pháp nêu tại khoản này sẽ được Zion triển khai tùy theo tình huống cụ thể, với mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động tài khoản ZaloPay của bạn, hạn chế thiệt hại phát sinh, bạn đồng ý rằng khi các sự kiện tại điểm a), b) phát sinh, Zion có thể lựa chọn biện pháp hạn chế cao nhất (khóa tài khoản) để áp dụng.

Đóng tài khoản ZaloPay

5.1 Zion thực hiện đóng tài khoản ZaloPay của bạn, trong các trường hợp sau:

a. Khi bạn không còn nhu cầu sử dụng bất kỳ Sản Phẩm/dịch vụ nào của ZaloPay và có yêu cầu đóng tài khoản/chấm dứt sử dụng tài khoản ZaloPay của mình và bạn đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản ZaloPay được yêu cầu đóng. 

b. Khi bạn bị chết, bị tuyến bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c. Bạn vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận với ZaloPay về về mở và sử dụng tài khoản ZaloPay. 

d. Tài khoản ZaloPay của bạn không phát sinh giao dịch chủ động nào từ bạn trong thời gian 6 tháng (180 ngày) liên tục và có số dư ít hơn 50.000 (năm mươi ngàn) Việt Nam đồng.

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5.2 Trường hợp đóng tài khoản theo yêu cầu của bạn, sau khi đóng tài khoản ZaloPay, Zion sẽ thực hiện thông báo cho bạn biết. 

5.3 Việc đóng tài khoản ZaloPay của bạn theo điểm d), khoản 5.1, Mục 5 này sẽ được Zion thông báo cho bạn trước ít nhất 15 ngày bằng một trong các phương thức sau: email, tin nhắn điện thoại đã đăng ký, tin nhắn Zalo đã đăng ký và niêm yết công khai trên website của Zion tại https://zalopay.vn. Đồng thời Zion sẽ chấm dứt các liên kết với tài khoản ZaloPay đó ngay tại thời điểm đóng tài khoản.

5.4 Số dư còn lại sau khi đóng tài khoản được xử lý như sau:

a. Chi trả theo yêu cầu của bạn; người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của bạn trong trường hợp bạn là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế theo quy định pháp luật;

b. Chi trả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c. Zion xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không nhận hoặc theo thỏa thuận trước với bạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

5.5 Sau khi đóng tài khoản ZaloPay, bạn muốn sử dụng tài khoản ZaloPay phải làm thủ tục mở tài khoản theo quy định tại Thỏa Thuận này.

5.6 Zion chỉ thực hiện đóng tài khoản sau khi số dư tài khoản ZaloPay của bạn đã được xử lý bằng không. Trường hợp số dư tài khoản ZaloPay của bạn vẫn còn, Zion sẽ ghi nhận yêu cầu đóng tài khoản ZaloPay của bạn, thực hiện khóa tài khoản, tiến hành các hoạt động xử lý số dư theo quy định, khi số dư trong tài khoản ZaloPay đã được xử lý tài khoản ZaloPay của bạn sẽ được ZION đóng theo yêu cầu. 

5.7 Sau khi tiếp nhận yêu cầu đóng tài khoản ZaloPay, tất cả các quyền, lợi ích đã trao cho bạn theo Thỏa thuận sử dụng ZaloPay và các quy định liên quan sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng ZION có quyền từ chối hỗ trợ bạn đối với các lợi ích có thể phát sinh (như các khoản bồi hoàn, hoàn trả, ưu đãi khuyến mại, voucher ….) liên quan đến tài khoản ZaloPay đã được bạn yêu cầu đóng.

Xử lý yêu cầu xóa, hủy bỏ tài khoản ZaloPay

a. Bạn có thể vào bất cứ thời điểm nào gửi yêu cầu xóa, hủy bỏ tài khoản ZaloPay bằng cách gửi yêu cầu đến các kênh hỗ trợ của ZaloPay được quy định tại Thỏa thuận này hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hướng dẫn.

b. Khi tiếp nhận yêu cầu xóa, hủy bỏ tài khoản ZaloPay của bạn, Zion sẽ tiến hành các thủ tục để đóng tài khoản theo quy định tại mục 5 nêu trên. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ lưu trữ tại chính sách quyền riêng tư, Zion sẽ thực hiện các hoạt động xóa tài khoản theo quy định pháp luật. 

c. Sau khi tiếp nhận yêu cầu xóa, hủy bỏ tài khoản Zalopay, và xử lý xong các thủ tục đóng tài khoản, tất cả các quyền, lợi ích liên quan đến tài khoản ZaloPay đã trao cho bạn theo Thỏa thuận sử dụng ZaloPay, các và các quy định liên quan đến tài khoản ZaloPay bị yêu cầu xóa, hủy bỏ sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Bạn đồng ý rằng

a. Zion có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với hoạt động sử dụng Ví điện tử; chi tiết biểu phí được quy định và công bố tại https://zalopay.vn;  
Khi sử dụng dịch vụ ZaloPay, bạn đồng ý rằng: Sẽ thanh toán đủ và đúng hạn mọi khoản phí phát sinh liên quan; Cho phép Zion khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà bạn phải trả cho Zion vào số dư tài khoản ZaloPay của bạn; Zion có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm, và trong trường hợp này, Zion phải thông báo công khai tại https://zalopay.vn;
Trong trường hợp có sự đồng ý của bạn, ngoài các khoản phí, lệ phí được xác định tại điểm a khoản này, Zion được quyền khấu trừ các khoản tiền khác vào số dư tài khoản ZaloPay của người sử dụng;

b. Bạn cam kết và đảm bảo không sử dụng ZaloPay cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào vi phạm quy định cấm tại Thỏa Thuận này, và các quy định pháp luật liên quan. 

c. Bạn đảm bảo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu thanh toán, và bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, các phương thức xác thực, và các thiết bị của mình. Nếu bất kỳ nội dung nào nêu trên bị mất, hoặc bị tiết lộ bất hợp pháp, hoặc nghi ngờ bị tiết lộ bất hợp pháp, hoặc xảy ra gian lận, nghi ngờ gian lận thì bạn thực hiện ngay các hoạt động thay đổi thông tin, và/hoặc thông báo ngay cho Zion thông qua kênh Dịch vụ Khách hàng do Zion triển khai. 
Bạn đảm bảo sẽ chịu mọi trách nhiệm về bất kỳ, và tất cả các hoạt động sử dụng tài khoản ZaloPay của mình trước thời điểm Zion nhận được thông báo của bạn. 
Trong những trường hợp như vậy, bạn đồng ý rằng, sẽ cung cấp cho Zion mọi thông tin cần thiết để có thể thực hiện yêu cầu hợp lý, và Zion được quyền áp dụng các biện pháp tạm thời (bao gồm nhưng không giới hạn việc khóa, tạm khóa, phong tỏa tài khoản, tạm ngưng cung cấp dịch vụ, ….) để bảo vệ quyền lợi cho bạn. 

d. Khi sử dụng ZaloPay, bạn đồng ý rằng sẽ luôn đảm bảo thực hiện các yêu cầu tại Thỏa thuận này và các quy định liên quan, luôn theo dõi, và thực hiện các hướng dẫn giao dịch an toàn của Zion đăng tải tại https://zalopay.vn. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động, cũng như những sai sót của mình trong quá trình sử dụng ZaloPay. Nếu có bất kỳ sai sót hay sự cố nào xảy ra, người sử dụng phải liên hệ ngay với Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

e. Trên nguyên tắc an toàn bảo mật, bạn đồng ý rằng, mọi hoạt động tài khoản ZaloPay của bạn được thực hiện bởi chính bạn. Zion không chấp nhận bất kỳ hoạt động ủy quyền đăng ký, sử dụng tài khoản ZaloPay. 

f. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là căn cứ cho phép Zion tạm ngừng Tài Khoản ZaloPay và/hoặc chấm dứt Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp cho bạn, theo toàn quyền quyết định của Zion.

g. Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về mở và sử dụng tài khoản Zalopay và phải đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản để thực hiện lệnh thanh toán đã lập. 

h. Zion có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh thanh toán hợp lệ của bạn; 

i. Zion có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán không hợp lệ của bạn hoặc khi yêu cầu của bạn từ các nguồn tiền liên kết không đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong các trường hợp này, Zion sẽ thông báo lý do cho bạn. 

j. Bạn cam kết sẽ chỉ sử dụng ZaloPay cho các hoạt động hợp pháp, không thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đánh bạc, thanh toán các hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp hay rửa tiền, và sẽ thông báo ngay lập tức cho Zion về (các) giao dịch có dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản ZaloPay của bạn và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ đã biết hoặc nghi vấn, hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào đã biết hoặc nghi vấn, kể cả việc mất thông tin, lấy cắp thông tin hoặc tiết lộ không được phép về thông tin cá nhân hoặc Tài Khoản ZaloPay của bạn.

Các hành vi cấm trong việc đăng ký, sử dụng ZaloPay
 1. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hoại, làm thay đổi chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính, lỗi phần mềm, sản phẩm ZaloPay để trục lợi;
 2. Cung cấp thông tin không trung thực, cố ý che dấu, sử dụng các biện pháp để che dấu thông tin trong quá trình mở, sử dụng, hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Sản Phẩm/Dịch vụ;
 3. Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ điều kiện mở ví điện tử, sử dụng ví diện tử, liên kết ngân hàng để sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán do Zion cung ứng. Giả mạo, mạo danh để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, chiếm đoạt tiền; hành vi giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 4. Mở, duy trì tài khoản ZaloPay mạo danh, sử dụng thông tin của người khác để mở, duy trì, sử dụng tài khoản ZaloPay;
 5. Thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền/các quyền sở hữu trí tuệ của Zion;
 6. Hành động lợi dụng Sản phẩm/Dịch vụ, lợi dụng ZaloPay để phỉ báng, đe dọa hoặc quấy rối, cung cấp thông tin sai lệch không chính xác hoặc gây hiểu lầm;
 7. Không cung cấp hoặc cung cấp không trung thực về tài khoản ZaloPay của mình khi Zion có yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp quy định tại thỏa thuận này, chính sách quyền riêng tư và các quy định pháp luật hiện hành.
 8. Thực hiện hoạt động kinh doanh của bạn hoặc sử dụng Dịch vụ ZaloPay theo cách dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại, tranh chấp, khiếu nại, bồi thường, bồi hoàn, phí, tiền phạt, hình phạt và trách nhiệm pháp lý khác đối với ZaloPay, các người dùng khác, các bên thứ ba hoặc bạn;
 9. Sử dụng Tài khoản ZaloPay của bạn hoặc ZaloPay theo cách mà ZaloPay, Visa, MasterCard, JCB, American Express, Discover hoặc bất kỳ mạng lưới chuyển tiền điện tử nào khác có lý do tin là lạm dụng hệ thống thẻ hoặc vi phạm liên kết thẻ hoặc các quy tắc mạng lưới đó;
 10. Sử dụng thẻ tín dụng được liên kết với Tài khoản của bạn để rút một khoản tiền mặt (hoặc giúp người khác làm như vậy);
 11. Sử dụng bất kỳ biện pháp nào để biết, chiếm đoạt, sử dụng, tiết lộ thông tin liên quan đến tài khoản ZaloPay của người khác;
 12. Gửi email, tin nhắn không mong muốn đến người dùng hoặc lợi dụng các tính năng, tiện ích, sản phẩm, dịch vụ của ZaloPay để gửi email, tin nhắn, hay bất kỳ thông điệp không mong muốn cho người dùng khác, và bất kỳ các bên thứ ba nào;
 13. Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của Zion;
 14. Tạo thuận lợi cho bất kỳ virut, trojan, sâu hay các chương trình lập trình máy tính khác có thể gây hại, gây trở ngại, lén lút đánh chặn hoặc tước đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Zion;
 15. Sử dụng một proxy ẩn danh; Sử dụng bất kỳ robot, nhện, thiết bị tự động khác, hoặc quá trình thủ công để giám sát hoặc sao chép trang website, ứng dụng của Zion mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Zion;
 16. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để loại trừ bất kỳ tính năng nào hoặc can thiệp hoặc cố can thiệp vào ZaloPay;
 17. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến Zion bị hạn chế truy cập, quản lý, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc các nhà cung cấp khác; hoặc là
 18. Tẩy, xóa, thay đổi nội dung, mua, bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, làm giả hồ sơ, thông tin hoặc bất kỳ hành vi nào khác sử dụng hồ sơ, thông tin trái pháp luật để mở/sử dụng tài khoản ZaloPay, và các dịch vụ trung gian thanh toán mà Zion cung ứng.
 19. Lợi dụng tài khoản ZaloPay để làm ảnh hưởng quyền, lợi ích của người dùng ZaloPay khác, Zion, và ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ liên quan;
 20. Sử dụng, lợi dụng tài khoản ZaloPay và các dịch vụ Zion cung ứng, hợp tác triển khai để để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, kinh doanh trái pháp luật hoặc lừa đảo, thực hiện giao dịch khống, giao dịch hàng hóa, dịch vụ không phát sinh/không có thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Ngừng, chấm dứt, hủy bỏ việc cung cấp, sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ trên ZaloPay

9.1 Zion ngừng, chấm dứt, hủy bỏ Sản phẩm/ dịch vụ:

a. Trên nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, bạn đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng, Zion có quyền ngưng, chấm dứt, hủy bỏ Sản phẩm/Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản phẩm/Dịch vụ) trên ZaloPay vì bất kỳ lý do nào mà Zion thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho bạn. 

b. Bạn đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm Zion có quyền ngừng hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng ZaloPay, Sản phẩm/Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản phẩm/Dịch vụ) của bạn vì bất kỳ lý do nào mà Zion thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp vì lý do quản lý rủi ro, hoặc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của những Thỏa Thuận này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng ZaloPay, Sản phẩm/Dịch vụ. 

c. Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này, hoặc các Quy Định sử dụng ZaloPay, Sản phẩm/Dịch vụ liên quan, Zion có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn, thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cá nhân, tổ chức liên quan về việc làm trái hoặc vi phạm theo cách thức phù hợp. 

9.2 Bạn ngừng, chấm dứt hoặc hủy bỏ việc sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ:

a. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng ZaloPay, Sản phẩm/Dịch vụ căn cứ theo Thỏa Thuận này và các quy định liên quan vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách không tiếp tục sử dụng ZaloPay, Sản phẩm/Dịch vụ hoặc liên hệ với Bộ phận chăm sóc Khách hàng để thực hiện các thủ tục liên quan đến nhu cầu ngừng, chấm dứt, hủy bỏ của mình.

b. Khi ngừng, chấm dứt hoặc hủy bỏ việc sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ, bạn đồng ý rằng các ràng buộc tại thỏa thuận này, hoặc các quy định riêng về Sản phẩm/Dịch vụ vẫn có giá trị áp dụng đối với các giao dịch bạn đã thực hiện trước thời điểm ngừng, chấm dứt, hoặc hủy bỏ việc sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ. 

9.3 Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ. 

a. Tất cả các quyền đã được trao cho bạn theo Thỏa Thuận này và các Thỏa Thuận liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã chấm dứt sẽ chấm dứt ngay lập tức;

b. Bạn phải thanh toán ngay cho Zion mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ Zion liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã chấm dứt (nếu có);

Xử lý khiếu nại, tra soát

10.1 Các kênh tiếp nhận hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại: 

Bộ phận chăm sóc khách hàng: 

 1. Tổng đài: 1900545436
 2. Email: hotro@zalopay.vn
 3. Gửi yêu cầu đến Trung tâm hỗ trợ trên ứng dụng ZaloPay;
 4. Trực tiếp tại địa chỉ hỗ trợ của Công ty Cổ phần Zion tại: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 5. Thời gian hỗ trợ: 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần;
 6. Việc hỗ trợ tra soát, khiếu nại qua tổng đài được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ.

10.2 Điều kiện tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại: 

Để đảm bảo rằng việc xử lý tra soát, khiếu nại cho bạn là chính xác, phù hợp quy định pháp luật, bạn đồng ý đảm bảo các các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại tới Zion:

 1. Bạn là chủ tài khoản ZaloPay hoặc người đại diện, người giám hộ, hoặc người đủ thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 2. Trường hợp bạn không có đủ hồ sơ, tài liệu để chứng minh mình là chủ tài khoản ZaloPay, bạn phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để chứng minh quyền hợp pháp đại diện cho Chủ tài khoản ZaloPay thực hiện đề nghị tra soát, khiếu nại. Vì lý do an toàn, bảo mật, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng bạn đồng ý rằng Zion có quyền từ chối hỗ trợ nếu bạn không cung cấp được được các tài liệu liên quan.
 3. Trong thời gian được quyền yêu cầu tra soát, khiếu nại;
 4. Nội dung khiếu nại có liên quan trực tiếp đến hoạt động tài khoản ZaloPay của bạn.

10.3 Khi gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại cho Zion, bạn đảm bảo cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến yêu cầu tra soát khiếu nại, và các hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ việc giải quyết theo yêu cầu của Bộ phận chăm sóc khách hàng đối với từng trường hợp cụ thể và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu bằng thông điệp điện tử của bạn gửi đến Zion được xác định là Giấy đề nghị và là cơ sở để Zion giải quyết đề nghị tra soát, khiếu nại của bạn.

10.4 Thời hạn được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại:

a. Bạn có quyền đề nghị tra soát, khiếu nại trong thời hạn quy định. Zion được quyền từ chối giải quyết nếu Khách hàng gửi yêu cầu quá thời hạn sau đây: 

b. Đối với các giao dịch thanh toán sử dụng nguồn tiền trong tài khoản ZaloPay, thẻ/tài khoản ngân hàng được liên kết trên ZaloPay: trong vòng 90 ngày kể ngày phát sinh giao dịch.

c. Đối với các giao dịch thanh toán sử dụng nguồn tiền thẻ quốc tế: trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

d. Đối với các giao dịch thanh toán sử dụng nguồn tiền thẻ nội địa: trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

10.5 Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại:

a. Đối với các giao dịch thanh toán từ tài khoản ZaloPay: trong vòng 06 ngày làm việc kể ngày tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.

b. Đối với các giao dịch thanh toán từ nguồn tiền thẻ quốc tế:

Đối với các yêu cầu tra soát giao dịch của bạn, Zion sẽ tiếp nhận, kiểm tra và trả lời thông tin cho bạn trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu tra soát. 

Đối với các yêu cầu khiếu nại giao dịch, Bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục khiếu nại với ngân hàng phát hành thẻ. Trong các trường hợp này, Zion sẽ phối hợp để cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch theo quy định, thỏa thuận với ngân hàng phát hành thẻ trên nguyên tắc phù hợp quy định pháp luật.

c. Đối với các giao dịch thanh toán từ nguồn tài khoản thanh toán/ thẻ nội địa:

Đối với các yêu cầu tra soát giao dịch của bạn, Zion sẽ tiếp nhận, kiểm tra và trả lời thông tin cho bạn trong vòng 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu tra soát. 

d. Đối với các yêu cầu khiếu nại giao dịch, Bạn sẽ phải thực hiện các thủ tục khiếu nại với ngân hàng phát hành thẻ/tài khoản. Trong các trường hợp này, Zion sẽ phối hợp để cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch theo quy định, thỏa thuận với ngân hàng phát hành thẻ trên nguyên tắc phù hợp với các quy định pháp luật.

10.6 Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại: 

a. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại đáp ứng các quy định tại Thỏa thuận này, và các quy định pháp luật liên quan tại thời điểm xử lý kết quả tra soát, khiếu nại. 

b. Tôn trọng nguyên tắc thỏa thuận, thương lượng.

c. Việc bồi hoàn tổn thất (nếu có) sẽ được thực hiện trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại, thỏa thuận hai bên và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại bản điều khoản sử dụng dịch vụ này; 

d. Đối với đề nghị do nghi ngờ có gian lận hoặc tổn thất, Zion sẽ tạm dừng cung ứng dịch vụ ngay khi tiếp nhận đề nghị của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh do việc sử dụng dịch vụ trước thời điểm ZaloPay thực hiện việc tạm dừng cung ứng dịch vụ.

e. Các bên không lợi dụng kết quả giải quyết tra soát, khiếu nại để thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến danh dự, uy tín của bên còn lại. 

f. Đối với các giao dịch thông qua số dư tài khoản ZaloPay: 

Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày ZaloPay thông báo kết quả tra soát, khiếu nại tới Khách hàng.

g. Nếu hết thời hạn xử lý kết quả tra soát, khiếu nại mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, ZaloPay sẽ thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

10.7 Đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm:

Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Zion sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời thông báo cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Zion sẽ thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại; 

Nếu không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

10.8 Đối với các yêu cầu tra soát, khiếu nại hoàn trả: Việc xử lý sẽ được thực hiện theo chính sách hoàn trả tại Thỏa Thuận này, và các quy định liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ (nếu có) có phát sinh yêu cầu tra soát, khiếu nại;

Quyền và trách nhiệm của Zion

11.1 Zion có quyền:

a. Zion được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản ZaloPay của Khách hàng trong trường hợp:

 • Để thu các khoản nợ và các chi phí phát sinh trong quá trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán phù hợp;
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định của pháp luật; 
 • Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của tài khoản theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ tài khoản biết;
 • Khi phát hiện đã ghi Có nhầm vào tài khoản của khách hàng hoặc theo yêu cầu hủy lệnh chuyển Có do Zion có đủ căn cứ cho thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền, thanh toán;
 • Để chi trả các khoản thanh toán thường xuyên, định kỳ theo thỏa thuận giữa bạn và Zion.
 • Các giao dịch hợp pháp/hợp lệ khác. 

b. Từ chối thực hiện yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay trong trường hợp:

 • Chủ tài khoản không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã cung cấp hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa chủ tài khoản với Zion;
 • Không có đủ số dư để thực hiện lệnh thanh toán;
 • Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng, và hoặc nghi ngờ về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền;
 • Tài khoản đang bị khóa phong tỏa.
 • Giao dịch không đáp ứng được điều kiện trích nợ tài khoản.

c. Từ chối yêu cầu khóa, phong tỏa, đóng tài khoản ZaloPay của chủ tài khoản khi chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho Zion;

d. Quy định về hoạt động của tài khoản ZaloPay và thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể để khách hàng biết;

e. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và sử dụng tài khoản phù hợp các quy định pháp luật;

f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trước g không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

11.2 Các nghĩa vụ:

a. Thực hiện yêu cầu của chủ tài khoản ZaloPay sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của yêu cầu thanh toán;

b. Ghi Có vào tài khoản ZaloPay của bạn kịp thời; hoàn trả kịp thời các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Nợ đối với tài khoản ZaloPay của bạn do lỗi của Zion;

c. Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư, các giao dịch phát sinh trên ZaloPay của bạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp;

d. Đảm bảo bí mật các thông tin liên quan đến tài khoản ZaloPay của bạn và giao dịch liên quan theo quy định của pháp luật;

e. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản ZaloPay của bạn do lỗi của Zion;

f. Tuân thủ quy định pháp luật đối với hoạt động cung ứng dịch vụ. 

g. Hướng dẫn, thông báo công khai để khách hàng biết và giải đáp, xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình mở quản lý và sử dụng tài khoản ZaloPay.

h. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận sử dụng ZaloPay này và các thỏa thuận khác có liên quan giữa bạn và Zion.

Quyền và trách nhiệm của bạn

12.1 Các quyền của bạn;

a. Được sử dụng ZaloPay cho các giao dịch hợp pháp, hợp lệ; 

b. Được Zion đảm bảo và tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh, thuận tiện cho việc sử dụng; 

c. Được lựa chọn sử dụng Sản phẩm dịch vụ Zion cung ứng, hoặc hợp tác với các bên liên quan để cung ứng dịch vụ; 

d. Được Zion thông tin về hoạt động sử dụng tài khoản ZaloPay của mình; 

e. Các quyền khác theo quy định tại thỏa thuận này. 

12.2 Các nghĩa vụ:

a. Các thông tin, hồ sơ, tài liệu và thiết bị bạn cung cấp khi kết nối với ZaloPay hoặc sử dụng các dịch vụ của bạn là đúng, đầy đủ, và chính xác và không vi phạm, gian dối hay lừa đảo.

b. Không sử dụng ZaloPay hoặc các dịch vụ tài khoản để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào (bao gồm cả các sản phẩm hoặc dịch vụ bị pháp luật cấm).

c. Tự chịu trách nhiệm cho việc thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí hay các khoản thu khác của nhà nước hay bất kỳ khoản tài chính nào có thể được áp dụng đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được mua hay cung cấp thông qua ZaloPay, hoặc được thanh toán bằng ZaloPay hoặc các phát sinh liên quan đến giao dịch trực tuyến.

d. Đảm bảo có đủ tiền trên ZaloPay và nguồn liên kết để thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của bạn, hoặc theo sự đồng ý của bạn đã xác lập với Zion.

e. Tuân thủ, và tự mình chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc thực hiện các quy định tại Thỏa thuận này và bất kỳ quy định nào về Sản phẩm, dịch vụ mà bạn có sử dụng. 

f. Kịp thời thông báo cho Zion khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng;

g. Hoàn trả hoặc phối hợp với Zion hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản của mình.

h. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót, nhầm lẫn hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình. Trong các trường hợp như vậy, bạn đồng ý và xác nhận rằng, Zion chỉ có nghĩa vụ phối hợp cung cấp, xác nhận các hoạt động đăng ký, sử dụng tài khoản của bạn trên nguyên tắc phù hợp quy định tại Thỏa thuận này, các thỏa thuận có liên quan và quy định pháp luật hiện hành. 

i. Không được sử dụng tài khoản ZaloPay vào các hoạt cấm, vi phạm pháp luật, hay bất kỳ hoạt động nào vi phạm các quy định tại Thỏa thuận này và các quy định Sản phẩm/Dịch vụ liên quan mà bạn sử dụng; 

j. Không sử dụng tài khoản để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

k. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận này, và các thỏa thuận liên quan của từng Sản phẩm/Dịch vụ mà bạn sử dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ

a. Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến Zion (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của Zion. Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi Quy định pháp luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

b. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này, hoặc các thỏa thuận riêng biệt của Zion bạn không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Zion. bạn không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của Zion.

c. Trong mọi trường hợp, khi sử dụng Sản phầm/Dịch vụ do Zion cung ứng, bạn cam kết không sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Zion cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, vi phạm các quy định cấm tại Thỏa Thuận này, và bất kỳ quy định riêng biệt nào của mỗi Sản phẩm/Dịch vụ (nếu có), và các quy định pháp luật hiện hành. 

Chính sách bồi hoàn, hoàn trả

14.1 Quy định chung

a. Nếu bạn là chủ tài khoản ZaloPay đồng thời là ĐVCNTT, ngoài các quy định tại mục này việc phối hợp yêu cầu bồi hoàn giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng theo Quy định phối hợp xử lý Giao Dịch bị yêu cầu bồi hoàn với ĐVCNTT.

b. Bạn đồng ý bồi hoàn cho Zion và các bên liên quan của Zion và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với Zion phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các quy định tại Thỏa Thuận này, hoặc các thỏa thuận riêng biệt về sản phẩm, dịch vụ mà Zion cung cấp trên ZaloPay. 

c. Khi bạn thực hiện giao dịch mua hàng hóa dịch vụ tại các đơn vị bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, việc xử lý các yêu cầu hoàn trả, bồi hoàn được thực hiện theo các chính sách bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của ĐVCNTT. 

d. Nếu bạn đã có thỏa thuận với ĐVCNTT về việc xử lý bồi hoàn, và hoàn trả thì Zion sẽ xử lý trên cơ sở kết quả thỏa thuận đã được thống nhất giữa bạn và ĐVCNTT. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về kết quả thỏa thuận giữa bạn và ĐVCNTT, việc tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, Zion có quyền tạm dừng việc xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về tranh chấp đó. 

14.2 Xử lý khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn.

a. Thực hiện theo quy định tại Mục 14 này và Quy định xử lý khiếu nại tại Thỏa thuận này.

b. Trên cơ sở kết quả xử lý khiếu nại, Zion hoặc ĐVCNTT sẽ thực hiện bồi hoàn cho bạn.

14.3 Phương thức hoàn trả:

a. Đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng qua ZaloPay: Việc hoàn trả được thực hiện vào thẻ quốc tế đã thanh toán.

b. Đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ quốc tế/thẻ, tài khoản nội địa liên kết với ZaloPay, Zion có thể tùy theo Thỏa thuận của Zion với từng ngân hàng, việc hoàn trả có thể thực hiện vào thẻ ghi nợ quốc tế, hoặc tài khoản ZaloPay. Trường hợp Zion không có thỏa thuận cụ thể với ngân hàng, việc hoàn trả sẽ được ưu tiên thực hiện vào tài khoản ZaloPay đã liên kết thẻ/tài khoản được sử dụng để thanh toán. 

c. Trường hợp khách hàng có yêu cầu khác đến Zion, việc hoàn trả sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

d. Đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng: Việc hoàn trả được thực hiện vào thẻ ngân hàng nội địa đã thanh toán.

Xử lý vi phạm

15.1 Hành động của Zion khi bạn thực hiện các hoạt động bị cấm:

Tùy theo quyết định của riêng mình, phù hợp với Thỏa thuận này, các Thỏa thuận Sản phẩm/dịch vụ có liên quan, và quy định pháp luật hiện hành, Zion có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau để bảo vệ ZaloPay, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Khóa, phong tỏa hoặc giới hạn việc bạn truy cập vào Tài khoản hoặc Dịch vụ ZaloPay;

b. Tạm ngưng việc tiến hành các biện pháp hỗ trợ bạn theo Thỏa Thuận này và các thỏa thuận, chính sách liên quan.

c. Từ chối cung cấp Dịch vụ ZaloPay cho bạn ngay lập tức và trong tương lai;

Giữ tiền của bạn trong một khoảng thời gian cần thiết để xử lý, ngăn ngừa hoặc khắc phục rủi ro có liên quan.

Zion có thể giữ bất kỳ hoặc tất cả các khoản thanh toán bạn nhận được khi Zion có căn cứ xác định có thể có rủi ro cao liên quan đến bạn, Tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch của bạn. Quyết định của ZaloPay có thể dựa trên các yếu tố khác nhau và thậm chí là thông tin nhận được từ các bên thứ ba. Trong trường hợp này, phù hợp với các quy định pháp luật, các yêu cầu bảo mật thông tin của cơ quan có thẩm quyền, Zion có thể sẽ thông báo cho bạn thông qua các thông tin mà bạn đã cung cấp, việc tạm giữ này có thể kéo dài đến khi kết thúc sự kiện dẫn đến việc giữ khoản thanh toán như (a) Tranh chấp, Khiếu nại, bồi hoàn hoặc Thay đổi, (b) bạn vi phạm Thỏa Thuận này hoặc bất kỳ Chính sách nào khác dẫn đến nhu cầu tiếp tục nắm giữ các khoản tiền, hoặc (c) bạn có thể tham gia vào Hoạt động và / hoặc giao dịch gian lận hoặc nghi ngờ.

d. Ngoài ra, nếu bạn vi phạm Thỏa thuận mà gây thiệt hại cho Zion, ngoài các hành động trên, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với Zion đối với toàn bộ thiệt hại phát sinh. Zion có thể khấu trừ những thiệt hại đó trực tiếp từ số dư hiện có trong Tài khoản của bạn.

15.2 Giới hạn dịch vụ

a. Mặc dù có bất kỳ hạn chế nào được mô tả ở quy định khác trong Thỏa Thuận này, Zion có thể thiết lập các thông lệ và giới hạn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các giới hạn giao dịch riêng lẻ hoặc tổng hợp về giá trị, số lượng trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào.

b. Zion có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm thời gian hoạt động hoặc tính sẵn có của Dịch Vụ hoặc bất kỳ tính năng Dịch Vụ nào mà không cần thông báo và không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

c. Zion cũng có quyền áp đặt giới hạn Dịch Vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số hoặc tất cả các Dịch Vụ mà không thông báo và không phải chịu trách nhiệm.

d. Zion có thể từ chối tiến hành bất kỳ giao dịch nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Đặc biệt, Zion sẽ có quyền từ chối cung ứng Dịch Vụ cho bất kỳ giao dịch trực tuyến nào nếu:

 1. Giao dịch trực tuyến không đáp ứng các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận Cung Ứng Dịch Vụ hoặc các điều khoản, quy tắc, chính sách hiện hành khác có liên quan hoặc
 2. Nếu Zion có lý do để tin rằng giao dịch có thể vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào hoặc có thể buộc Zion phải chịu trách nhiệm.

15.3 Bảo trì và hoạt động của hệ thống cung ứng dịch vụ

Nếu bạn không thể truy cập vào hoặc sử dụng dịch vụ do hoạt động không bình thường của hệ thống vì bất kỳ lý do nào sau đây, bạn đồng ý rằng, trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn sẽ không buộc Zion phải chịu trách nhiệm:

a. Bảo trì hệ thống đã được Zion thông báo;

b. Không truyền tải dữ liệu do sự cố thiết bị hay hệ thống viễn thông;

c. Sự thất bại trong hoạt động của hệ thống do sự kiện bất khả kháng; 

d. Sự gián đoạn hoặc trì hoãn các Dịch vụ do hack, nâng cấp dịch vụ, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ngăn cấm hoặc cản trở cung cấp Dịch vụ hoặc không thực hiện bởi sự kiện bất khả kháng.

Tiết lộ thông tin

16.1 Bạn đồng ý rằng Zion có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý các thông tin từ bạn hoặc các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo Quy Định Pháp Luật và các mục đích khác được quy định tại Chính sách quyền riêng tư. 

16.2 Bạn đăng ký một Tài Khoản ZaloPay để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, bạn hiểu và đồng ý cấp quyền cho Zion thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý thông tin theo quy định tại Thỏa Thuận này và Chính sách quyền riêng tư. 

16.3 Bạn đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư của ZaloPay được quy định tại đây.

Quy định khác

17.1 Sửa đổi, bổ sung thỏa thuận: 

a. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được thông báo bởi ZION trên website chính thức https://zalopay.vn hoặc ứng dụng cung ứng dịch vụ ZaloPay.

b. Trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung thay thế sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công khai.

c. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, việc Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ do ZION cung ứng, đồng nghĩa với việc Bạn đồng ý với các nội dung cập nhật tại Chính sách này.

17.2 Nếu bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành trừ khi được trích dẫn trực tiếp thì sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản và điều kiện còn lại trừ khi được chỉ định và dẫn chiếu trực tiếp.

17.3 Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Zion theo Thỏa Thuận này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của mình trừ khi Zion có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

17.4 Bạn thừa nhận rằng quyết định của Zion để thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm hạn chế quyền truy cập vào Tài khoản của bạn, Chặn hoặc Giữ khoản thanh toán, có thể dựa trên các tiêu chuẩn cần thiết cho việc quản lý rủi ro, bảo mật Tài khoản Người dùng và Hệ thống thanh toán. Bạn đồng ý rằng ZaloPay không có nghĩa vụ tiết lộ các chi tiết về các sự kiện đó cho bạn.

17.5 Bất kỳ sự thất bại nào do Zion thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa Thuận này sẽ không tạo thành việc từ bỏ quyền đó hoặc miễn trừ đối với những vi phạm tương tự hoặc tương tự. Việc miễn trừ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản.

17.6 Sự kiện Bất khả kháng: là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, làm ngăn cản toàn bộ hay một phần, gây trì hoãn cho một hoặc cả hai Bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện: Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất, Chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ…

Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng, Zion sẽ nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để khắc phục hoặc giảm thiểu anh hưởng đến bạn do sự kiện bất khả kháng xảy ra. Bạn đồng ý rằng, sẽ không buộc Zion phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc việc không có khả năng thực hiện một phần hay toàn bộ các nghĩa vụ tại Thỏa thuận này, hay bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến bạn do ảnh hưởng trực tiếp của những trường hợp bất khả kháng nêu trên. 

17.7 Zion có quyền chuyển nhượng và chuyển giao Thỏa Thuận này (bao gồm tất cả các quyền, chức danh, lợi ích, lợi ích, nghĩa vụ trong Thỏa Thuận này) cho bất kỳ công ty liên kết nào của chúng tôi và bất kỳ người kế nhiệm nào. Zion có thể ủy thác bất kỳ quyền và trách nhiệm của Zion theo Thỏa Thuận này cho các nhà thầu độc lập hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa Thuận này cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

17.8 Giới hạn trách nhiệm: 

a. Trong mọi trường hợp bạn đảm bảo rằng sẽ không yêu cầu Zion chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc bạn sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ khi Zion có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hai.

b. Trong trường hợp Zion phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì bạn đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Zion sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi bạn và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ Tài Khoản ZaloPay của bạn.  

c. Trong phạm vi mà Quy Định Pháp Luật cho phép, bạn đồng ý rằng Zion sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu do việc bạn hoặc một bên thứ ba khác truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của Zion, trang Web của ZaloPay, thiết bị và/hoặc dữ liệu của bạn dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Zion (ví dụ như vi rút máy tính).

d. Zion sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này do các sự kiện bất khả kháng. 

e. Bạn đồng ý rằng tất cả các tranh chấp về hàng hóa dịch vụ mà bạn sử dụng ZaloPay để thanh toán là vấn đề duy nhất giữa bạn và bên bán hàng, cung ứng dịch vụ. 

17.9 Thông báo.

a. Việc thông báo thực hiện theo một trong các phương thức sau: (i) trên website (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng ; (iii) niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của Zion; (iv) gửi thông tin cho Khách hàng thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký; (v) Các phương thức khác đã được bạn đồng ý. 

b. Thông báo được xem như bạn đã nhận: (i) Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi bằng thư; hoặc (ii) Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax, tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp; hoặc

c. Kể từ ngày đã nhận hoặc ngày hiệu lực của thông báo (nếu ngày hiệu lực của thông báo sau ngày bạn nhận) nếu không đồng ý, bạn có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày Zion thông báo hoặc ngày hiệu lực của thông báo thì mặc nhiên được coi là bạn đồng ý và chấp thuận với các sự kiện đó.

Thỏa Thuận này được giải thích và thi hành theo luật Việt Nam. bạn đồng ý không huỷ ngang thẩm quyền duy nhất của Toà án có thẩm quyền trong giải quyết tranh chấp có liên quan thỏa thuận này.

Liên Kết Ngân Hàng & Nhận Quà 1.500.000 Đồng Từ Ví ZaloPay

Tải Ví ZaloPay